ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 11:18
ޕެނަލްޓީ މަތަކުރުމަށްފަހު އޮނާނާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ޕެނަލްޓީ މަތަކުރުމަށްފަހު އޮނާނާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
އޮނާނާގެ ޝުކުރު ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް
 
ޓީމަށް ހޭނެން ހަ މަސް ދުވަސް ނެގި: އޮނާނާ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ އެކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ އިޓަލީގެ އިންޓަމިލާނުގައި ހުރެފައި ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އިނގިރޭސިވިލާތަކަށާއި ޔުނައިޓެޑަށް ހޭނެން އޭނާ އަށް ފުރަތަމަކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވި ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ޓީމަށާއި މާހައުލަށް ހޭނުނީ ހަމަސް ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ.

އޮނާނާ ބުނީ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު އޭނާ ހުއްޓައި ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލަށް ގިނަ ބޯޅަތަކެއްވަދެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޔުނައިޓެޑް ކެޓުން ފަދަ ދެރަނެތީޖާތައް ނުކުތީ އޭނާ ޓީމަށް ހޭނެން ވަގުތު ނެގުމުން ކަމަށެވެ.

އާދައިގެ ސަޕޯޓަރަކު ބޭނުންވާނީ ވަގުތުން ނަތީޖާ ނުކުންނަން. އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދައްކާ. ސަޕޯޓަރުން އަހަރެން ވަގުތު ނަގައިގެން ޓީމަށް ހޭނެން ވަގުތުދިން. މިހާރު އަހަރެންގެ ކުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކީ ސަޕޯޓަރުން ދިން ހިތްވަރާއެކު އައިސްފައިވާ ބަދަލެއް. މިކަމަށްޓަކައި އަހަރެން އެމީހުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުން
އޮނާނާ

ކެމަރޫނުގެ ގައުމީ ކީޕަރު ބުނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ ބޮޑު ކުލަބެއް ކަމަށާއި މިހެންވެ ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ޓީމުގައި ތިބި އެކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި ފަހަކަށް އައިސް އޮނާނާ ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ބައިކޮޅަށް ގޯލު ވަނަނުދީ ގިނަ މެޗުތަކެއްގައި މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފަ އެވެ. އެއީ ލީގު ޕާފޯމަންސް ދަށްވެ، ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ތާވަލުގެ މެދުތެރެއަށް ސޮއްސާލާފައިވާތީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް