ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 18:08
އީރާނުން އދ.ށް ކަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ ސަފީރު، އަމީރު ސައީދު އިރާވާނީ -- ފޮޓޯ: އީރާން ޕްރެސް
އީރާނުން އދ.ށް ކަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ ސަފީރު، އަމީރު ސައީދު އިރާވާނީ -- ފޮޓޯ: އީރާން ޕްރެސް
އީރާނުން އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާ
އިތުރަށް ހަނގުރާމަ ފުޅާކުރާނީ އިސްރާއީލުގެ އަމަލުތައް ހުންނަގޮތަކުން: އީރާން
 
އިސްރާއީލުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން އީރާނަށް ދޭ އެއްވެސް ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާއިން ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައި

އިސްރާއީލަށް ހައްގުވާ އަދަބު ދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ފުޅާކުރާނީ އިސްރާއީލުގެ އަމަލުތައް ހުންނަގޮތަކުން ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފިއެވެ.

އިރާނުން ބުނީ އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލުގައި ހަމަލާނުދޭހާ ހިނދަކު، އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

އީރާނުން އިސްރާއީލަށް ޑްރޯނާއި މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު، އީރާނުން އދ.ށް ކަޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ ސަފީރު، އަމީރު ސައީދު އިރާވާނީ، އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސްއާއި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެނެސާ ފްރޭޒިއާއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގައި ވިދާޅުވީ، އީރާނުން ގައުމު ދިފާއުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށް ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސީރިއާގައި ހުންނަ އީރާނުގެ އެމްބަސީ ކޮމްޕްލެކްސްއަކަށް އިސްރާއީލުން ދިންފަދަ ހަމަލާއެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ އީރާނުން ރައްދުގައި ދެން ދޭ ހަމަލާ މިއަށްވުރެ ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީފުޅުގައި ވެއެވެ.

އިރާވާނީ ވިދާޅުވީ، އީރާނުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގައުމީ ސަލާމަތާއި މަސްލަހަތާއި، އިސްތިގުލާލާއި، ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަން ރައްކާތެރިކުރާނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، ގައުމަށް އަންނަ އިންޒާރުތަކަށް ހަމަލާދޭނީ ވެސް މިފަދައިން ކަމަށެވެ.

އީރާނުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ، ސީރިއާގައި ހުންނަ އީރާނުގެ އެމްބަސީ ކޮމްޕްލެކްސްއަކަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފާނެކަމަށް ބުނެ ދެމުންދިޔަ އިންޒާރުތަކަށްފަހުއެވެ.

މިސައިލާއި ޑްރޯން ހިމެނޭގޮތަށް 200އަށްވުރެ ގިނަ ހަމަލާ އީރާނުން އިސްރާއީލަށް ފޮނުވާލިއިރު، އިސްރާއީލުގެ އަޔަން ޑޯމާއި ފައިޓަރ ޖެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއް ހަމަލާތައް މަތަކުރިނަމަވެސް އިސްރާއީލުގެ ބައެއް އަވަށްތަކަށް ޑްރޯންތަކުގެ ހަމަލާތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މި ހަމަލާގެ ބަދަލުހިފާނެކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުގެ މި އަމަލުގައި އެމެރިކާއިން ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް