ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 14:05
އީރާނުން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ރައްދު ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނެކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނޭ
އީރާނުން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ރައްދު ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނެކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނޭ
ރޮއިޓާސް
އިރާނުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދިނުން
އީރާނުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ 99 އިންސައްތަ ނާކާމިޔާބު ކޮށްލެވުނުކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެފި
 
އިސްރާއީލުގެ ދިފާއުގައި ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިން ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލާއެއްގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި

ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްޤުގައި ހުންނަ އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޙަމަލާދީ, ސިފައިންގެ ބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްލި މައްސަލައިގައި ބަދަލުހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރުތަކާއެކު އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން ވަނީ ޑްރޯންއާއި މިސައިލްގެ 300 އެއްހައި ހަމަލާ ރޭދަންވަރު ފޮނުވާލައިފައެވެ.

މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް ބައެއް ނޫސްއެޖެންސީތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް އިސްރާއީލުން ބުނީ ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އީރާނުން ރޭ ފޮނުވައިލި ޑްރޯންއާއި މިސައިލް ހަމަލާތަކުގެ 99 އިންސައްތަ ނާކާމިޔާބުކޮށްލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު، އިސްރާއީލުން ބުނީ އެ ހަމަލާތަކުގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ކުދި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމުވެފައިވަނީ އެންމެ މީހެއްކަމަށާއި، އެއީވެސް ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ތަރުޖަމާނު ޑެނިއަލް ހަގާރީ ބުނި ގޮތުގައި އީރާނުން ފޮނުވައިލި 300 އެއްހައި ހަމަލާގެ ތެރެއިން 99 އިންސައްތަ ހަމަލާ ވަނީ ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފައެވެ. މިހަމަލާތައް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލެވިފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނާއިރު، މިހާރު އިސްރާއީލުގެ އެއާޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީން ވަނީ އެ ގައުމުން ބަންދުކުރި ވައިގެ ސަރަހައްދު ވެސް އަލުން ހުޅުވާލިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިހަމަލާތައް ނާކާމިޔާބު ކޮށްލުމުގައި އިސްރާއީލަށް އެހީތެރިވެފައިވާނެކަމަށް އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާގިވެރިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި، އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ފޯނުން ގުޅުއްވައި، އިސްރާއީލުގެ ދިފާއުގައި އެމެރިކާއިން ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ބައިޑަން ވަނީ ދީފައެވެ.

ބައިޑެން ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލާއެކު އެމެރިކާ އަބަދުވެސް އޮންނާނެކަމަށާއި، އިސްރާއީލުގެ ދިފާއުގައި ކުރާކަންކަމަށް އިސްރާއީލަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދޭނެކަމަށެވެ. އަދި އީރާނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، އިތުރު އަސްކަރީ ހަމަލާއެއް ނުދޭނެކަން ކަށަވަރުކުރަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

ހަމަލާތައް ފޮނުވައިލުމަށް ފަހު އީރާނުން އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ އެ ގައުމުން މެދުއިރުމަތީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްކުރަން ނޭދޭކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި، ރޭ ފޮނުވައިލި ހަމަލާތަކަކީ ސީރިއާގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއަށް ދިން ހަމަލާގެ ރައްދު ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ވެސް އީރާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން ވެސް ވަނީ އެ ގައުމުން ވެސް މެދުއިރުމަތީގެ ހާލަތު ގޯސްކުރަން ނޭދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަކު، އިސްރާއީލުގެ ދިފާއަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބްލިންކެން ވެސް ވަނީ ދެއްވައިފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ދިފާއުގައި ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިން ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލާއެއްގައި ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ. އެފަދަ ހަމަލާއެއްގައި އެމެރިކާއިން ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑެން ނަތަންޔާހޫއަށް ވެސް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާ ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދިނުމަށްފަހު އީރާނުންވަނީ އެމެރިކާއަށްވެސް އިންޒާރުދީފައެވެ. އީރާނުންބުނީ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ވައިގެ ސަރަޙައްދު އިސްރާއީލަށް ހުޅުވާލައިގެން އީރާނަށް ހަމަލާއެއްދޭ ކޮންމެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދޭނެކަމަށެވެ.

އީރާނުން މިފަދަ އިންޒާރެއް ދީފައިވާއިރު، އެހެން ގައުމެއްގެ ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި އަދި އެހެން ގައުމެއްގެ ވައިގެ ޖައްވުގައި ތެޔޮ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި އިސްރާއީލުގެ ޖެޓްތަކަށް އީރާނަށް ބޮމެއް ނޭޅޭނެއެވެ. އީރާނާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު 2،000 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިން ހުންނާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އީރާނުގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަނީ
އީރާންގެ ރައީސް އާއި އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަވަހާރަ ވެއްޖެ: އީރާންގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ފެނިއްޖެ، ބެލެނީ ހާދިސާގައި އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް!
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަމުން ދިޔަ ހެލިކޮޕްޓަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖައްސައިފި
ސައުދީ ވަލީ އަހުދު އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި - އިޒްރޭލާ ސައުދީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުން އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟