ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 12:06
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީއެންސީ
އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގާއިރު އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކަށް، އެއްފަސް ކުރެވޭނީ އޭރުން: ރައީސް
 
އުތުރުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ތަރައްގީ ޒޯނުގެ ތެރޭގައިވެސް އާބާދީއާ އެއްފަސްކުރެވޭ، އިސްކަންދޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރުވެސް އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ޕްރޮމޯޓު ކުރެއްވި
 
ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު، އެކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގާއިރު އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކަށް ކަމަށާއި، ރަށްރަށް އެއްފަސްކުރެވޭނީ އޭރުންކަމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އެ އަތޮޅު ގަމުގައި ހުންނަވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު، އެކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު އެކަމުގައި އިސްކަންދޭން ޖެހޭނީ އެންމެ ބިންބޮޑު، އާބާދީ އޮތް ތަންތަނަށްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންވެސް އެއްފަސް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ ރަށްރަށް ހިޖުރަކުރާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އެންމެ ބިން ބޮޑު ތަނަކަށް އެކަމުގެ އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ، އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ދެން އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ވެސް އެއްފަސްކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ އެ ރަށަށް ހިޖުރަވެސް ކުރާނެ
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒު ކުރިން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރުވެސް ރާއްޖެ އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ތާއީދު ކުރައްވައި ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއެކު ފ އަތޮޅާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާ ޑީލްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްތަކެއްގެ މީހުން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އޭރުވެސް މުއިއްޒު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުންވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އެކި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި އެ ސިޔާސަތު ޕްރޮމޯޓު ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އުތުރުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ތަރައްގީ ޒޯނުގެ ތެރޭގައި ވެސް އާބާދީއާ އެއްފަސްކުރެވޭ އަދި އިސްކަންދޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ތަރައްގީ ކުރުމުގައި އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ އެއްފަސް ކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ލާމަރުކަޒީކޮށް އެކަން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީން ގެންދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރަށްރަށް ގުޅުވާލައި، އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް، ރަށްރަށުގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި