ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 15:41
ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ރައީސް ސާލިހާއެކު
ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ރައީސް ސާލިހާއެކު
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން
ގއ ވިލިނގިލީގައި ތިބި ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުކުރު ރައީސް ޞާލިޙަށް
 
މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯފުޅު ދައްކަވައިގެން
 
ޔާމީނަށް ލުއި ވެސް ދިނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި

ގއ ވިލިނގިލީގައި ތިބި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުކުރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ބަންޑުންކޮށްލައިފިއެވެ.

ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރަކު ވަނީ ރައީސް ޞާލިޙާ ބައްދަލު ކުރައްވައި މި ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީނަށް އަނިޔާވެރިވަމުންދާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯފުޅު ދައްކަވައިގެންކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދިން ލުޔެއް ފިޔަވައި އިތުރު ލުޔެއް މި ސަރުކާރުގައި ޔާމީނަށް ދީފައިނުވާކަން އޭނާ ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ.

ޔާމީނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދިން ލުއިތަކަށްވުރެ އިތުރު ލުއިތަކެއް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްނުދޭކަމަށް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ސަރުކާރުން ދެވޭނެ ލުއިތައް އެބަހުރިކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ލުއިތައް ނުދޭކަމަށް ޕީއެންއެފްގެ އިސްވެރިންވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްއިން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ، އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އަމަލުފުޅުތައް ތަކުރާރުކުރައްވާނަމަ އިގުރާރު ބަދަލުކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ޕީއެންއެފްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ދައްކަމުން އައީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުން މިހާރު ދައްކަން ޖެހެނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ރަނގަޅު ވާހަކަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޔާމީނަށް ލުއި ވެސް ދިނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި