ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 12:50
މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް
މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް
އައްޑޫސިޓީގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީ
ނިމިދިޔަ 5 އަހަރު 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގާފައިވޭ - ނާޒިލް
 
މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްނުގެންދާ ސަބަބާ މެދު ސުވާލުކުރުމަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ނާޒިލް ވިދާޅުވި

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަގު 32 ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫސިޓީގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނާޒިލް ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ 5 އަހަރަކީ އަމާން އޮމާން 5 އަހަރު ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫޢުތައް މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، ކުރިން ފަށާފައި ހުރި ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބިންގާ އަޅާ ވާހަކަ ވެސް މި ސަރުކާރުން ދައްކަމުންދާ ކަަމަށް ނާޒިލް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހުގެ 5 އަހަރަކީ ފުރިހަމަ 5 އަހަރުކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ނާޒިލް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލްކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ހޮވަން ޖެހެނީ އައްޑޫގެ ތަރައްްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ދާކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

އައްޑޫސިޓީ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހެޔޮ އެދެނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގައި އައްޑޫސިޓީ ތަމްސީލްކުރާ މެމްބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ވެސް އައްޑޫގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަގު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ނާޒިލް ވިދާޅުވިއެވެ. ނާޒިލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ 117 ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަަމަށާއި އެއީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުމުން އާއްމުންނަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށާއި އެކަންކަމާ މެދު ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްނުގެންދާ ސަބަބާ މެދު ސުވާލުކުރުމަށް ވަޒީރުން ހާޒިރުކޮށް މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ނާޒިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް