ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 04:48
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްަފަހު ލެވަކޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްަފަހު ލެވަކޫސަންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޮޕާ ލީގް
މި ދައްކައިދިނީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެކަން: ޒަކާ
 
ބަލިވީ ސެޓްޕީސްތަކަށް ފަރުވާތެރިނުވުމުން: ފަބިއާންސްކީ

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓްހަމް 2-0އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން ލެވަކޫސަން ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލި މެޗުގައި ދައްކައިދިނީ ކޮންމެ ވެސް ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަތީޖާ ނެރެވޭނެކަން ކަމުގައި ބަޔާން ލެވަކޫސަންގެ މިޑްފީލްޑަރު ގްރަނިތް ޒަކާ ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަކާ ބުނީ ވެސްޓްހަމް ކުޅޭނީ ފަހަތުގައި ތިބެގެންކަން މެޗުގެ ކުރިން އޭނާގެ ޓީމުން ގަބޫލުކުރި ކަމަށެވެ. އަދި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔައީ އޭނާގެ ޓީމުގެ މޮޅުކަމާއި މެޗަށް ތައްޔާރުވިމިންވަރު ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން ގަބޫލުކުރިން މެޗުން މޮޅުވެވޭނެކަން. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ގޯލު ޖެހޭނެކަން، ނަތީޖާ ނެރެވޭނެކަން އަހަރުމެން މި ދައްކައިދިނީ،"
ޒަކާ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އިޓަލީގެ ރޯމާ އާއި އޭސީ މިލާން ކުޅުނު މެޗު ރޯމާ ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0އިންނެވެ. އަދި ބެންފީކާ އާއި މާސޭ ކުޅުނު 2-1އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ބެންފީކާ އެވެ.

މެޗުގެ ހަމައެކަނި ދެ ގޯލު ޖެހީ ފަހު 10 މިނިޓް ތެރޭގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ހޮފްމަން ޖެހީ 83 ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. އިތުރުވަގުތުގައި ބޮނިފޭސް ދެވަނަ ގޯލުޖެހީ އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ވެސްޓަހަމްގެ ކީޕަރު ލޫކަސް ފަބިއާންސްކީ ބުނީ 80 މިނިޓް ވަންދެން ރަނގަޅަށް ކުޅެފައި ބައިކޮޅަށް ވަނީ ވަރަށް ކަމުނުދާ ދެ ގޯލު ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ މިހެންވީމަ. އަހަރުމެންގެ އެޑްވާންޓޭކީ ސެޓްޕީސްތައް ދިފާއުކުރުން. އެކަމަކު އިދިކޮޅު ޓީމަށް ކްރެޑިޓްދޭންޖެހޭ. އެމީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރެސްކޮށްލި. އޭގެ ނަތީޖާ މި ނުކުތީ،"
ފަބިއާންސްކީ ބުންޏެވެ.
ބަޔާންގެ ލެވަކޫސަން 2 - ވެސްޓްހަމް 0 - ގޫގުލް

އޭނާ ބުނީ އެންމެ ދެރަވީ ދެ ވަނަ ގޯލު ޖެހުމުން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ދެ ޓީމު ވެސް މޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އާދައިގެ ޖެހުމަކުން ދެ ވަނަ ގޯލެއް ވަނުމުން ދެ ވަނަ ލެގު އުނދަގޫވީ ކަމަށެވެ.

"ފޯވަޑުންނަށް މާބޮޑަށް ޖާގަ ދެވުނީ. އެއީ ހެދުނު ގޯހަކީ. އަހަރުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަހަރުމެންގެ ދަނޑުގެ ރެކޯޑް ރަނގަޅުކަން. ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މިރޭގެ ނަތީޖާ ބަދަލު ކުރެވިދާނެ،"
ފަބިއާންސްކީ ބުންޏެވެ.

ކޯޗު ޑޭވިޑް މޮޔޭސް ބުނީ ބަޔާން ލަވެކޫސަން އޭނާގެ ޓީމަށްވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މޮޅު ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ނަތީޖާ އަކީ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ނަތީޖާއެއްނޫން ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެން މި ކުޅުނީ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅޭނެ ޓީމަކާ. އެމީހުން މެޗުގައި ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅުނު. އަހަރުމެން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނު. އެކަމަކު މިރޭ ގޯސްވީ ކޯނަރަކުން ގޯލެއް ޖެހުމުން. ދެ ވަނަ ގޯލަކީ އަދި ވަރަށް އާދައިގެ ގޯލެއް،"
މޮޔޭސް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ދެ ވަނަ ލެގާމެދު އުއްމީދީ ނަޒަރަކުން ދުށުމަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސްނައިދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް