ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 18:55
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ޕީއެންއެފް ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ
ތަހުގީގު ރިޕޯޓު އިރުއޮއްސި 6:00ގެ ކުރިން ލިބެންޖެހޭނެ، އެކަންކުރި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
 
ކުރީގައި ފެނުނު ގޮތަށް ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ނުގެންގުޅޭނަން
 
ސިޔާސީ ހިޔާލެއް ފާޅުކޮށްގެން މީހަކަށް ދޭނެ އަދަބެއް ނޯންނާނެ
 
ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅި އިންސްޓްރަކްޝަންއާއި ހިލާފަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ރޭ ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ބަލައި، އެކަން ކުރި ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މީޑިއާތަކާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލީ ވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދަކީ ވެސް ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. ކުރީގައި ފެނުނު ގޮތަށް ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ހިޔާލެއް ފާޅުކޮށްގެން މީހަކަށް ދޭނެ އަދަބެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އިންސްޓްރަކްޝަންއާއި ހިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނަށް ގެއްލިފައިވާ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭގައި ހިނގި ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަން. އަޅުގަނޑު ފުލުހުންނާއި ބަައްދަލުކުރިން ވަރަަށް ފަހުން. އެރޭ އަޅުގަނޑު ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ދެންނެވިން އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް ސީޕީއަށް ވެސް އިސްބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދީފައިވާނެ އިރުޝާދަކީ ސިޔާސީ އެއްވެސް ކަހަލަ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހަކާއި ގޯނާއެއް ކުރާކަށް އުދަނގުލެއް ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ނާންނާނޭ އެއްވެސް އިންސްޓްރަކްޝަނެއް އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ލެވަލްއަކުން ނުދާނޭ. ގޮސްފިއްޔާ އެއީ އަޅުގަނޑު އިސްވެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމެކޭ. އެހެންވީމަ ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާށޭ ކުރީގައި ދިޔަ ތަންދޫކޮށްލާފައި ފްރީކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮށް އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ. ދެން އެެހެން އޮއްވާ އަނެއްކާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫނޭ ކުރީގައި ފެނުނު ގޮތަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ގޮސް ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކޮށް ރައްޔިތުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ނެތި ކުރީގައި ފެނިފައި އެބަހުރި ހިޔާލު ފާޅުކޮށްލާއިރަށް މަގު މައްޗަށް ނުކުންނައިރަށް ހަމަ ގޮސް ޕިކަޕަށް އަޅާލައިގެން ނޫނިއްޔާ ވެހިކަލަށް ލައިގެން ގެންދަނީ ނޫންތޯ. އެކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެއީ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ހަމަޖެހުން ގެނައުމުގެ މާނައަކީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވަންޖެހޭ ހާލަތްތައް އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

އެއީ ބަޔެއްގެ މުދަލަށް ގެންލުންދީ ތަނެއްގައި ރޯކޮށް، މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް، ޖިސްމާނީ އަނިޔާކޮށް، މުގައްދަސް ކަހަލަ ތަނަކަށް ގެއްލުން ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިނގާނަމަ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތަކަށް މިގައުމު ނުދާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޕީއެންއެފް ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއަޅައި، ހިނގާ ދިޔަ ކަންކަން ބައްލަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމާ މެދު ހޯމް މިނިސްޓަރާވެސް ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރުވެސް އެކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ބައްލަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެސްއޯ ފުލުހުން ދާން ޖެހުނީ ކާކުގެ އިރުޝާދެއްގެ ދަށުންތޯ ކޮމިޝަނަރު އަރިހުންވެސް ސުވާލު ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު ބުދަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސެންވާއިރަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓު ލިބިވަޑައިގަތުމުން އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެކަމަށެވެ.

އެއީ އަޅުގަނޑު ޓޮލަރޭޓް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސަތު. އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންނަށްވީ ވައުދު އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން މިތާގައި ކުރީގެ ކަންތައްތައް ތަކުރާރުވާކަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ދެން ސްކޫލެއްގައި އެބޭފުޅުން ބާއްވަން އޮތް ބައްދަލުވުން ނުބޭއްވިގެން ކެންސަލްވިކަން ނޫނިއްޔާ ތަން ނުލިބުނު ކަމަށް މި މައުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ސްކޫލުތައް ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްފައި އަނެއްކާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ އެގްޒާމްތައް އަންނާތީއާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ގުޅާފައި ސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުންނާނެ ސޯޝަލް ސެންޓަރު. ދެން ވަރަށް ބޮޑު ތަނެއް އެއީ. ސްކޫލަކަށްވުރެ ބޮޑު. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި މިހާރު މިހާރަށް ސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު ރާފިއު ގުޅުއްވާށޭ ޕީއެންއެފްގެ އިސްބޭފުޅުންނަށް ގުޅުއްވާފައި ދަންނަވާށޭ މިހާރު ވެސް ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އެހުރީ ސޯޝަލް ސެންޓަރު ލިބޭ ގޮތަށޭ. އެތަންދެއްވާށޭ. ހިލޭ ދެއްވާށޭ. މިނިސްޓަރު ގުޅުއްވި. މަލީހަށް ގުޅުއްވީ. ގުޅުއްވާފައި އެ މައުލޫމާތު ދެއްވި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާއަށް ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައި، ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި، ފުލުހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް