ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 13:23
"މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ގެ ތަރުޖަމާން އަދި މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
"މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ގެ ތަރުޖަމާން އަދި މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ނެގުން
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ނެގޭ ގޮތަށް ހެދީ "ރާޖޫ" އަށްޓަކައި، އެކަން ބަދަލުކޮށްދެއްވާ - އީސަ
އެމްޑީޕީން ވަނީ މި ނިންމުން އިއާދަކުރުމަށް ގޮވާލާފައި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ނެގޭ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރަސްމާލެ މަޝްރޫއު ހަރަދު ކުޑަކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ "ރާޖޫ" އަށްޓަކައި ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕެއިން "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" ގެ ތަރުޖަމާން އަދި މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ފުންކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ނެގުން ހުއްދަކުރުމަށް ނިންމާފައިކަމަށާއި ކުރިން އެ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި ވާގޮތުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކުން ނުވަތަ އެންވަޔަރަމެންޓަލީ ސެންސެޓިވް އޭރިއާތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ވެލި ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމުގައި މެންބަރު އީސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ މެންބަރު އީސަ ވަނީ މިއީ ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް (ސީއެމްސީ)ގެ އިސް ފަރާތެއްކަމަށްވާ ސިވަރާޖަ މަނިވަންނަން (ރާޖޫ)އަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފައި ވަނީ ސީއެމްސީ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް، އެ ސަރަހައްދާ ކައިރިން ވެލި ނަގައިގެން ރަސްމާލެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިއްކުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އީސަ ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކޮށްފައި ތިބި އެންމެހައި ފަރާތްތައް ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މި އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ބޭނުމަށް، ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި "ސެންސިޓިވް" ސަރަހައްދުތަކުން ބިން ހިއްކުމާއި ވެލި ނެގުމާއި ފަޅު ފުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. މިކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް