ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 11:57
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ބަޔާން ބަރޯސާ ވާނީ ތަޖުރިބާ އަށް: ޓުޗެލް
 
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކުޑަ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވިފައިވާކަން ޓުޗެލް ފާހަގަ ކުރި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ބަޔާން މިއުނިކުން ބަރޯސާ ވާނީ ތަޖުރިބާ އަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު، ޖަރުމަނު ލީގުގައި މި ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ބަލިވެ، ބަޔާންގެ ފޯމު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

ޓުޗެލް ބުނީ، ބަޔާނަށް ސީޒަން ނިމުނީ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ބަޔާނުން ޖަރުމަނު ލީގު އަދި ޖަރުމަނު ކަޕްގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، އެ ކުޅުމަކީ ޓީމަށް ފާޑު ކިޔުން ހައްގު ކުޅުމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ފާޑު ކިޔުންތައް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ވަނީ އެކަންކަމާއެކު ކަމަށް ވެސް ޓުޗެލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާންގެ ކުޅުން އެންމެ ރަނގަޅު ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ލީގަށް ވާދަކޮށް ދިފާއު ކުރެވޭނެ ފެންވަރުގެ ކުޅުމެއް މުޅިން ނުދެއްކޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަންތައްތަކާއެކު ވެސް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކުޑަ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވިފައިވާކަން ޓުޗެލް ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފަހަނަ އަޅައި، ސެމީ ފައިނަލަށް ދެވޭނެ ފެންވަރު ވެސް ބަޔާންގެ ކިބައިގައި ހުރި ކަމަށެވެ. އެކަން ޙާސިލު ކުރުމަށް ބޭނުން ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެ މެޗުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުން ކަމަށާއި، ބާކީ ހުރި އެހެން މެޗުތަކުގައި ވެސް ފޯމު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ބަޔާން ދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ޓުޗެލް ބުންޏެވެ.

ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ބަޔާނުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު، ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް