ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 18:01
އިސްރާއީލުން ލުބުނާނަށް ދެމުންދާ ހަަމަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
އިސްރާއީލުން ލުބުނާނަށް ދެމުންދާ ހަަމަލާތައް ވަނީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައި
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުން ލުބުނާނަށް ހަމަލާދިނުން
އިސްރާއީލުން ލުބުނާނުގެ ބާލްބެކް ސަރަހައްދުގެ ހިޒްބުالله ސައިޓްތަކަށް ބޮން އަޅައިފި
 
އިސްރާއީލުން ބުނީ އެގައުމުގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ހަމަލާދީފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލުމުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލުމުން ބަދަލުހިފުމަށް ކަމަށްބުނެ އިސްރާއީލުން ލުބުނާނުގެ ބާލްބެކް ސަރަހައްދުގެ ހިޒްބުالله ސައިޓްތަކަށް ބޮން އަޅައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އާދީއްތަ ދުވަހު ބުނީ އީރާނުގެ ތާއީދު ލިބޭ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ލުބުނާނުގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ހިޒްބުاللهގެ ސަރަހައްދުތަކަށް އެގައުމުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓުތަކުން ހަމަލާދީފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ޑްރޯންއެއް ވައްޓާލުމުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ހިޒްބުاللهގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ލުބުނާނުގެ އިރުމަތީ ގެ ބާލްބެކް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އޭއެފްޕީގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ބެކާ ވާދީގެ ޖަންތާ އާއި ސިފްރީއަށް ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޓެލެގްރާމްގައި ބުނެފައި ވަނީ "ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުން ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ހިޒްބުاللهގެ ވައިގެ ދިފާއީ ނެޓްވޯކަށް ނިސްބަތްވާ އަސްކަރީ ކޮމްޕްލެކްސް އަކާއި ޓެރަރިސްޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ އިތުރު ތިން ސައިޓަކަށް" ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ މި ހަމަލާތަކަކީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ "ޑްރޯން ވައްޓާލި" ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށެވެ.

ސިފްރީ އަކީ ބެކާ ވާދީގެ މައިދާނުގައި އޮންނަ ސަރަހައްދަކަށް ވާއިރު ކައިރީގައި އޮންނަ ޖަންތާ އަކީ ސީރިއާގެ ބޯޑަރާ ކައިރީގައި އޮންނަ ހިކި ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދެކެވެ.

ލުބުނާނުގެ މަދަނީ ދިފާއީ އިދާރާގެ މަސްދަރަކުން ބުނީ މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހަމާސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށުނު ފަހުން އިސްރާއީލާއި ހިޒްބުالله އިން ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ހަމާސްގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހިޒްބުالله އާންމުގޮތެއްގައި ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހުންނަ އިސްރާއީލުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާތައް އަމާޒުކުރާއިރު، އިސްރާއީލުން ވަނީ ލުބުނާނުގެ ސަރަހައްދަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ، ހިޒްބުاللهގެ ކޮމާންޑަރުންނަށް ވެސް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދީފައެވެ.

ހިޒްބުالله އިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލުބުނާނުގެ ސަރަހައްދުން އިސްރާއީލުގެ ހަރމީސް 900 ޑްރޯނެއް ވައްޓާލާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރީ، އެއީ ހަރމީސް 450 ގެ ޑްރޯންއެއް ކަމަށް ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ލުބުނާނުގެ ދައުލަތުގެ ނޭޝަނަލް ނިއުސް އެޖެންސީ (އެންއެންއޭ) އިން ބުނީ އިސްރާއީލުން ސިފްރީއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކީ "ހޭންގަރެއް" ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ވެސް ބެކާ ވާދީގައި ހުންނަ ހިޒްބުاللهގެ އަމާޒުތަކަށް މިފަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުން އިސްރާއީލުގެ އިތުރު ޑްރޯނެއް ވައްޓާލި ކަމަށް ބުނުމުންނެވެ.

ހިޒްބުاللهގެ ލީޑަރު ސައްޔިދު ހަސަން ނަސްރުالله ހުކުރު ދުވަހު ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ވިދާޅުވީ އެ ޖަމާއަތުގެ "މައި" ހަތިޔާރު އަދި ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި ހިޒްބުاللهގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލާނީ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުމުން ކަމަށެވެ.

ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ލުބްނާނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 359 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ހިޒްބުالله ހަނގުރާމަވެރިންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން އާންމުންގެ 70 މީހުން ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭއެފްޕީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

މި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ލުބްނާނުގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކާއި އިސްރާއީލުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނަނީ 10 ސިފައިންނާއި އާންމުންގެ އަށް މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހިޒްބުالله އާއި ގުޅިފައިވާ އަމާލް މޫވްމަންޓާ ގުޅިފައިވާ އަދި ދެކުނު ލުބްނާނުގައި އިމަޖެންސީ ޓީމުތައް ހިންގަމުން އަންނަ ރިސާލާ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނީ ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ޖަމާއަތުގެ އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އޭނާ ޒަހަމްވެފައި ވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ދެކުނު ލުބްނާނުގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްރާއީލުން ބޯޑަރު އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޔާރިންއަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ޒަހަމްވި އަންހެނަކު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެންއެންއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު އެންމެ ފަހުން 2006 ވަނަ އަހަރު ހަނގުރާމައަކަށް ދިޔަ އިރު، އެ ދެބައި މީހުންގެ ދެމެދުގައި އަނެއްކާވެސް ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަމާސް އިން ތެލްއަވީވް ސަރަހައްދަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދީފި
އިންޓަރނޭޝަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ހުކުމަށް ބޯލަންބުވަން އިޒްރޭލަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: ޔޫއެން ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރ
ހަމާސް އިން އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ބަޔަކު އަތުލައިގަނެ ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ބުނެފި
އިޒްރޭލް ސިފައިން ގާޒާގެ ލައިބްރަރީ ތަކުގައި ހުޅު ޖަހަނީ، މިސްކިތްތަކާއި، ޚަތިމްވެސް އަންދަނީ
އައިސީޖޭގެ އަމުރު ބޮލާލާ ޖެހުމަށްފަހު އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އިޒްރޭލަށް އިންޓަނޭޝަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން އަމުރު ކޮށްފި
ގަޒާގެ އަލްއަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހުއްޓުމާއެކު ކަރަންޓު ކެނޑި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ