ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 19:17
ފިޔާ
ފިޔާ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އިންޑިޔާއިން ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުން
ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހިލަ އާއި ހިލަވެލީގެ އިތުރުން އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ ކޯޓާ އިންޑިޔާއިން އިތުރުކޮށްދީފި
 
ހިލަ އާއި ހިލަވެލީގެ ކޯޓާ ވަނީ 1 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނަށް އިތުރުކޮށްދީފައި
 
ރާއްޖެ އަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ކުރިން ދީފައިވާ ކޯޓާގެ އިތުރުން މިއަހަރު ކޯޓާ އައު ކޮށްދިންއިރު 5 އިންސައްތަ އިތުރުކޮށްދީފައިވޭ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ހިލަ އާއި ހިލަވެލީގެ އިތުރުން އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދީފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ، ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކާބޯތަކެތި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ކުރިން ދީފައިވާ ކޯޓާގެ އިތުރުން މިއަހަރު ކޯޓާ އައު ކޮށްދިންއިރު 5 އިންސައްތަ އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ 1981 ވަނަ އަހަރު ހާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކާބޯތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ފެށިފަހުން އެންމެ ބޮޑު ކޯޓާއެއް ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި ފަހަރު ކަމަށް ވެސް އިންޑިއާ އެމްބަސީން ބުނެއެވެ. 

ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ހިލަ އާއި ހިލަވެލި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ކޯޓާ ވަނީ އިތުުރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ހިލަ އާއި ހިލަވެލީގެ ކޯޓާ ވަނީ 1 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނަށް އިތުރުކޮށްދީފައެވެ. މިއީ 25 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ އަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެކަމެއްކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ބިސް، އަލުވި، ފިޔާގެ އިތުރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް (ހަކުރު، ފުށް، ހަނޑޫ) މުގުގެ ކޯޓާ ވަނީ 5 އިންސައްތަ އިތުރުކޮށްދީފައެވެ.

އިންޑިއާގައި އުފައްދާ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި އެ ގައުމުގައި ހައްދާ ފިޔާ ބޭރުކުރުން މިދިޔަ އަހަރު މަނާކޮށްފައި އޮތް އިރު ވެސް އިންޑިއާ އިން ވަނީ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަށް އެތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 2024-2025 އަހަރުގެ ތެރޭ އިންޑިއާ އިން މިތަކެތި ބޭރުކުރުން މަނާކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް، ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓާގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަށް މި ތަކެތި އެކްސްޕޯޓު ކުރާނެ އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ގެންގުޅޭ 'ނެއިބަހުޑް ފަސްޓް' ޕޮލިސީ ގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް މިފަދަ ދާއިރާތަކުން އަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރަން ކޯޓާ އިތުރުކުރިކަން އިންޑއިާ އިން އިއުލާނު ކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ އަށް ބަރޯސާވެގެން މިހާރު ކުރާ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި އެ ނޫން ގޮތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވާކަން ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ޔަގީންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަަމަޖެއްސުމަށް ރާއްޖޭގައި އަމިއްލައަށް ހެއްދޭ ތަކެތި ހެއްދުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގެނައުމަށް ތުރުކީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި އިންޑިޔާއިން ގެންނަ ބޭސް ގެނައުން ހުއްޓާލާ އެހެން ހިސާބުތަކުން ބޭސް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި އާސަންދަވެސް އިންޑިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް