ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 13:28
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ
ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހެއްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި
 
ރާއްޖެ އެތެރެވި އިރު އޭނާ ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި ގެނައިކަމަށް ބާރުލިބިދޭ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓްސް އެބަހުރި
 
ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކްލިނިކްގައި ވަނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައި

ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހެއްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ފުލުހުން އެދިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު މި އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ނައިޖީރިއާއަށް ނިސްބަތްވާ 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މަސްތުވާކެތި ގެންގުޅުމާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ 15 ދުވަހަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ. ބަންދުގައި ބަހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅާފައިވުމާއި ތަހުގީގު ބަޔާނާއި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްގެ ސްނެޕްޝޮޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިޖްރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވަނީ ކަަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި އޭނާ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގެ ކްލިނިކްގައި މިވަގުތު އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތުމުން އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ ޝަރީއަތްކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ގޮތްވުމުން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން އަލުން ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާ ކްލިނިކުން ދޫކޮށްލުމުން، ގިނަވެގެން 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އޭނާ ރާއްޖެ އެތެރެވި އިރު އޭނާ ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި ގެނައިކަމަށް ބާރުލިބިދޭ މެޑިކަލް ލިޔެކިޔުންތައް ފުލުހުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް