ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 12:31
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ސަރުކާރުގެ ހާމަކަން ކުޑަވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ނުނިމެނީސް މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހާމައެއްނުކުރާނެ - ރައީސް ސާލިހު
 
ކަންކަން ހާމަނުކުރަކަމުގައިވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ
 
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ އަދަދު 1500ށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސްފި
 
ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހެއްދެވީ ދޮގުކަން ގަބޫލުކުރާ ރައްޔިތުން ގިނަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ނުނިމެނީސް މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، ކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އެ ވެގެންދާނީ ދޮގަކަށް ނުވަތަ އޮޅުވާލުމަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްޑީޕީ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކަކީ ބޮޑު ދޮގުތަކެއްކަން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާ މެދު ޝައްކުކުރާ އެއްވެސް މީހަކު ވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އަނެއްކާވެސް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ދޮގު މައްޗަށް ދޮގު ހައްދަވާ އޮޅުވާލަމުން ގެންދަވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވެން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކައް ވީގޮތެއް ސާފުކޮށް ސުވާލުކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓަށް ލިބުނު ފައިސާ ހަރަދުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ވަޒީފާތައް ޑަޒަނުން ޑަޒަނުން ތި ދޭއިރުގައި އަދަދަކީ ކޮބައިތޯ؟ ހާމައެއް ނުކުރޭ. ވިދާޅުވީ ތިމަންނައަކީ ހާމަކޮށް، ހުރިހަ އެއްޗެއް ހާމަކޮށް، ވެރިކަން ކުރާނެ ބޭފުޅެކޭ. މިއަދު އެވަނީ އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނުން ހުކުމްކޮށްފައި މީގެ ދެތިން ދުވަސްކުރިން. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފަހުން ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރީ ކިތައް މީހުންތޯ ހާމަކުރާށޭ. އެ އަޑުއެހުމަށް ރައީސް އޮފީހުން މީހަކު ދާން ބުނީމަ ބައިވެރިއެއް ނުވި. ބިޒީކަމުންނޭ ވިދާޅުވަނީ.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރަށް ހާމަކުރަން ނުވެސް ކެރޭނެކަން ޔަގީންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އެ ހަރަދުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ނުނިމެނީސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރާނެ. އެވާނީ ދޮގަށް ވިއްޔާ އަނެއްކާވެސް. އޮޅުވާލުމަކަށް ވާނީ އަނެއްކާވެސް. އެއީ އެކަން ނުކުރެވިގެން އުޅޭ ކަމަކީ. ވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ ފެނަކައަކީ ބަނގުރޫޓުވެފައި އޮތް ކުންފުންޏެކޭ. ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހަން އެތައް މީހުންނެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަންޖެހޭ. ވަކިކުރި އިނގޭތޯ. ވަކި ކުރި. އެހެންނަމަވެސް އެ ވަކިކުރި ކޮންމެ މީހަކަށް 2 މީހުންނަށް ކޮންމެ ރަށަކުން ވަޒީފާ އެބަދޭ. މިއީ ހާމައަށް ފެންނަން އޮންނަ ކަންކަން. ހާމަކުރައްވާ އެ ވަޒީފާ ދިން މީހުންގެ އަދަދު.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކަންކަން ހާމަނުކުރަކަމުގައިވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޖަވާބުދާރީކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގެ ޕްރައިމަރީއެއްގައި ބައިވެރިވެ ޓިކެޓް ލިބުނު މީހާ ދުރުގައި ބަހައްޓާފައި ޓިކެޓް ދޭނީ ރައްޓެހި މީހާއަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ޑިމޮކްރަސީ ހިނގާ ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް