ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 13:18
ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިނެއް
ރާއްޖޭގެ އެއަރލައިނެއް
ގޫގުލް
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު
މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރަން ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް
 
މި ނިޒާމް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ވަނަވަރު ހާމަނުކޮށް މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވާ ގޮތަށް

ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާނެ ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ދިފާޢީ ވުޒާރާގެ ދަށުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑާސާ) އިން ވަނީ އެ ފަދަ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލިކަން ހާމަކުރުމަށް ސާކިއުލާ އެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް ޑާސާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި "ކޮންފިޑެންޝަލް ރިޕޯޓިންގ ސިސްޓަމް" މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ސަރކިއުލާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑާސާގެ ސާކިއުލާގައި ވާގޮތުން، ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި މުހިންމު މަސައްކަތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ރަނގަޅު ނޫން އަސަރެއްކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއް ނުވަތަ ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުކަމެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައާއި މަތިންދާ ބޯޓު ފަހަރުގައި، ނުވަތަ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ބޭނުންކުރާ ދަތުރުވެރިއަކަށް ނުވަތަ އާއްމު ރައްޔިތަކަށް، ފާހަގަވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ނިޒާމް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރިޕޯޓްކުރާ ފަރާތް ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ވަނަވަރު ހާމަނުކޮށް މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވާ ގޮތަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ވަސީލަތް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމަށް އެ އިދާރާއިން އެދިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް