ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 21:21
ސްޓެލްކޯގެ ހެޑް އޮފީސް
ސްޓެލްކޯގެ ހެޑް އޮފީސް
ގޫގުލް
ރަމަޟާން ޑިސްކައުންޓް
މާރިޗު މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުން އާންމު މަހަކަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދު "ރަމަޟާން ޑިސްކައުންޓް" ގެ ގޮތުގައި ދެނީ
 
އެވަރެޖު އަދަދު ބިލުން ފެންނަގޮތަށް ހިމެނުމަށް ވާނީ ހުރިހާ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރިކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކަށް އަންގާފައި
 
އާންމު މަހެއްގައި ކަރަންޓާއި ފެނަށް ހޭދަކުރި އެވްރެޖް މިންވަރު ބަލާފައިވާނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިމާންޑް މަތި މަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު

މި އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުން އާންމު މަހަކަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދު "ރަމަޟާން ޑިސްކައުންޓް" ގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ޑޮމެސްޓިކް ކަރަންޓް ބިލަށް ރައްޔިތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރައްވަންޖެހޭތީ، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުން އާންމު މަހަކަށްވުރެ އިތުރުވާ އަދަދަށް "ރަމަޟާން ޑިސްކައުންޓް"  ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އާންމު މަހެއްގައި ކަރަންޓާއި ފެނަށް ހޭދަކުރި އެވްރެޖް މިންވަރު ބަލާފައިވާނީ ފާއިތުވި 2023 އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފަދަ ޑިމާންޑް މަތި މަސްތައް އުނިކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

އެގޮތުން ޑޮމެސްޓިކް ކަސްޓަމަރަށް ބިލްކުރާއިރު، މި އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ ބިލަށް އަރާ އަދަދާއި ރަމަޟާން މަހުގެ ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަދަދާއި އާންމު މަހެއްގައި އެ ކަސްޓަމަރަކު ބޭނުންކުރި އެވަރެޖު އަދަދު ބިލުން ފެންނަގޮތަށް ހިމެނުމަށް ވާނީ ހުރިހާ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރިކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެއޮތޯރިޓީން ބުނެއެވެ.

އާންމު މަހެއްގައި ހުންނަވަރަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެންބިލު ހުންނާނެގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް