ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 13:06
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ކިޑްނެޕްކުރުން
މީހަކު ކިޑްނެޕްކޮށްގެން ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ 15 ދުވަހަށް ބަންދު
 
އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 17 އޭޕްރީލް 2024 ގައި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

މީހަކު ކިޑްނެޕްކޮށްގެން ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ފޭރުމާއި، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ބިރުދެއްކުމާއި، މަރާމާރީ ހިންގުމާއި، ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 17 އޭޕްރީލް 2024 ގައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާއާއި އިތުރު ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން މީހަކު ގެއަކަށް ގެންގޮސް، ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި އޭނާ ހިފަހައްޓައި، މަރާމާރީ ހިންގައި، އިތުރު ކުށްތައް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

އަދި ކުށްކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ހެކިވެސް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް