ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:03
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލެއް
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާގައި އެހީދޭ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އިސްރާއީލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: ބައިޑަން
 
ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އދ.ގެ 175 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއެކު 196 އެހީދޭ މަސައްކަތްތެރިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދއިން ބުނޭ

ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އިންސާނީ އެހީދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން އިސްރާއީލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެޖެއެވެ.

ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަން (ޑަބްލިއުސީކޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހަތް މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުން އެހީދޭ މީހުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައިތިބި އާންމުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔަ މީހުންނަކީ ހިތްވަރުގަދަ، އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތް ބައެއް. އެ މީހުން މަރުވުމަކީ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް
ބައިޑަން

އެހާދިސާގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް އިސްރާއީލުން ވައުދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ތަހުގީގަކީ އަވަސް ތަހުގީގެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ މީހުންހޯދާ އެމީހުން ޖަވާބު ދާރީ ކުރުވަންޖެހޭނެކަމަށާއި، އަދި އެކަން އާންމު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ ފަހުގެ ތާރީހުގައި ހިނގި މިފަދަ އެންމެ ގޯސް ހަނގުރާމަ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން ތަކުރާރުކޮށް އިޒްރޭލަށް ގޮވާލަނީ ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތައް އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވެގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެ އެހީއަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އިސްރާއީލަށް ބާރު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް އދ.ގެ 175 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއެކު 196 އެހީދޭ މަސައްކަތްތެރިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ޑަބްލިއުސީކޭއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ދިން "މާފު ނުކުރެވޭ" ހަމަލާތަކުގައި އިންސާނީ އެހީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަތް މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ އެކު އެ ޖަމާއަތުގެ ހަރަކާތްތައް ކޯޑިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް، އެ ޗެރިޓީން ބުނީ ގާފިލާއަށް ގެއްލުން ވީ ކަނޑުގެ މަގުން ޣައްޒާއަށް ގެނައި 100 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ އިންސާނީ ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ އެ ޓީމުން އަންލޯޑް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އެ ތަނުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ކްލިއާ މާކިން ޖަހާފައިވާ އެއް ވެހިކަލަކީ ވޯލްޑް ސެންޓްރަލް ކިޗަންގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކޮށްފައިވާ ވެހިކަލެކެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފައެވެ.

އެހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 32،916 މީހުން ޝަހީދުވެ، 75،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް