ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 08:29
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ޕީއެންސީ
ޕީއެންސީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކެމްޕެއިން
ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަޑައިގެން ރައީސް އެ ތުހުމަތު އެހެން މީހުންގެ ބޮލުގައި އަޅުއްވައިފި
 
ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ލިބުނު ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ބާކީކޮށްފައިވޭ
 
ރައީސް ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރައްވާފައި ވަޑައިގެން އެ ތުހުމަތު އެހެން މީހުންގެ ބޮލުގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަޅުއްވައިފިއެވެ.

ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެމަނިކުފާނު ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ގެންދަވަނީ ކެެމްޕޭން ވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ގަސްތުގައި ފެއިލް ކޮށްލުމަށްޓަކައި ޕްރައިމަރީ އޮތް ދުވަސް ނޫން އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އާންމުން މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ޕާޓީގެ ދަފުތަރުން އުނިކޮށްފައެވެ.

އަދި މިގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވި މީހުން އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާތީ ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕްރައިމަރީގައި ވަކިގޮތަކަށް ނިމުނީމަ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރުމުން އަމިއްލަ މަސްލަަހަތު އިސްކުރައްވައިގެން ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ދާއިރާތަކުގައި އެގޮތަށް ފެންނާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ގޮނޑި ފަސޭހަކަމާއެކު ގެއްލޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ނުކުރެއްވުމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ އެދުމާއި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ފަހަތަށްޖައްސާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ގައުމު ކުރިއަށް ނެރެ ގައުމު އިސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމު އިސްނުކޮށް އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން ވާނެ ކާމިޔާބެއް ނުވަތަ ކުރިއެރުމެއް އެބައޮތްތޯ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން އެމްޑީޕީއަށް ބައިއަތު ހިފަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ނުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ހުރާ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަދަލުގައި ޕްރައިމަރީން ބަލިވެ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ތާއީދުކުރަމުންނެވެ. އަދި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއާއި އެހެން ބައެއް އިތުރު ދާއިރާގެ ވެސް ޓިކެޓް ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓުން ފިޔަވައި ރައީސް ތާއީދުކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް