ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 14:59
ުކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ދުވަހު، އަރިހުގައި ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު
ުކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލު ކުރެއްވި ދުވަހު، އަރިހުގައި ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު
ޢަބްދުﷲ އިޔާން / އަދަދު
ޔާމީން- މުއިއްޒު
ޔާމީން ހިޔަޅަކާ އެއްގޮތްކުރާ ޓްވީޓެއް ރައީސް ރީޓްވީޓުކުރެއްވި ވާހަކަ ނޫސްތަކުން ޖެހުމުން، ރީޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްލައްވައިފި
 
އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:45 އާ ހަމައަށްވެސް ރައީސްގެ ރިޓްވީޓު ފެންނަން އޮތް
 
ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން ކަން ކުރައްވަން އުޅުއްވީ ވަރަށް "ހިޔަޅުކޮށް" ކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިޔަޅަކާ އެއްގޮތްކުރައްވައި މި ސަރުކާރުގެ ނައިބްވަޒީރަކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ރީޓްވީޓު ކުރެއްވި ވާހަކަ ނޫސްތަކުން ޖެހުމުން، ރީޓްވީޓް ޑިލިޓްކޮށްލައްވައިފިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ނައިބްވަޒީރަކު ލިޔެފައިވާ އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން ޙުކުމުގެ ކުރިން ކެންޑިޑޭޓު ނެރެން ފުރުސަތު ދެއްވުމަށްފަހު ކަން ކުރައްވަން އުޅުއްވީ ވަރަށް "ހިޔަޅުކޮށް" ކަމަށާއި، ރައީސް ޔާމީނު އަސްލު އުޅުއްވީ ރައީސް މުއިއްޒު ޕީޕީއެމްއިން ވަކި ކުރައްވައި ޕްރައިމަރީން ބަލި ކުރައްވަން ކަމަށެވެ.

އެ ޓްވީޓު ރީޓްވީޓު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ނޫސްތަކުން އެ ވާހަކަ ރިޕޯޓު ކުރަން ފެށުމުން ރައީސް ވަނީ ރީޓްވީޓް ޑިލީޓް ކޮށްލައްވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:45 އާ ހަމައަށްވެސް ރައީސްގެ ރީޓްވީޓު ފެންނަން އޮތެވެ.

ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ރީޓްވީޓު ކުރެއްވި ޓްވީޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް ރީޓްވީޓް ޑިލީޓް ކޮށްލެއްވިނަމަވެސް، ނައިބްވަޒީރުގެ ޕޯސްޓް އަދިވެސް ފެންނަން އެބައޮތެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ވަނީ މި ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުން އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ވާހަކަ މިއަދު ރައްޔިތުން ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ޔާމީނު މިނިވަން ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން މިއަދު ރައްޔިތުން ސުވާލު ކުރަމުންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް މުއިއްޒު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ކުރައްވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް ލަސް ކުރެއްވުންކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރީއަތް ލަސްވަމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތިން އަތް ބާނައިގެންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި