ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 12:39
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ އޭޖީއެމްގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ އޭޖީއެމްގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޤާމަށް ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ މިއަހަރު ބާއްވާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކަމަށް

ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ 2 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަކީ

- ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރެއްކަމުގައިވުން

- އުމުރުން 30 އަހަރު ފުރިފައިވުން

- ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި

- ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތަކަށްވުން

- ކުންފުނީގެ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

- ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން

- ސީއެމްޑީއޭގެ "ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ މިންގަނޑުތަކުގެ ގައިޑްލައިން" އަށް ފެތޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

- ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ސަނަދަކާއެކު 05 އަހަރުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ސަނަދަކާއެކު މަދުވެގެން 10 އަހަރުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން މިއެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފައި ވަނީ އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި 23 އޭޕްރީލްވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް އީމެއިލްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނޮމިނޭޓިންގ އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީއިން އިވެލުއޭޓް ކުރާނެކަމަށެވެ.

އެއަށް ފަހު އެ މަގާމަށް ނޮމިނޭޓްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ޙިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޤާމަށް ޑިރެކްޓަރުން އިންތިޚާބުކުރާނީ މިއަހަރު ބާއްވާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑުގައި 7 މެންބަރުން ތިބެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 5 ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން އިންތިހާބުކުރާ 2 ޑިރެކްޓަރުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި