ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 19:02
އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ރަފަހުގެ ގެތައް
އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ރަފަހުގެ ގެތައް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނާއި ގުޅޭ ގަރާރު
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު ފާސްކޮށްފި
 
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 41 މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ގަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުށަހެޅި، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ދެމުންގެންދާ ނުރައްކާތެރި އުދުވާނީ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކޮށް އެ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލައި ފަލަސްތީނުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް، އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފޭރިގެންފައިވާ އެންމެހައި ބިންތަކުން ފައިބާ، އަދި ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލައި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ގަރާރަށް ހޯމަ ދުވަހު ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 41 މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ ގަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ ހާރިޖީގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓިއަށް ފޮނުވުމުން ކޮމިޓީން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ވަނީ ގަރާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ގަރާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނައި ދެކޮޅަށް ދެމުންގެންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކާއި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަތުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލުމާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ކުށްވެރިކުރުމާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި މައްސަލައާއި ދޭތެރޭގައި ދެކޭގޮތް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުއަށް ހާމަކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް