ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 14:27
އައިޖީއެމްއެޗް ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތުގައި
އައިޖީއެމްއެޗް ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތުގައި
igmh
މެޑިކަލް ޗެކަޕްގެ ޚިދުމަތް
މިއަދުން ފެށިގެން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެސް ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެއްދޭނެ: އާސަންދަ
 
19 އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާތަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އަސާސީ ޕެކޭޖްތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައި
 
ސްކޫލު ދަރިވަރުން ހަދަންޖެހޭ ޚާއްސަ ޓެސްޓުތައްވެސް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހެއްދޭނެ

އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން އުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕެކޭޖް ތައާރަަފްކޮށް، ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް 18 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައަށް ޚާއްސަ ސްކޫލު ސްކްރީނިން ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އާސަންދައިން ބުނީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން އަހަރަކު 2 ފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ ޚާއްސަ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 1 އޭޕްރީލް 2024 އިން ފެށިގެން އުމުރުން 32 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގްރޭޑްތަކުގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުން ހަދަންޖެހޭ ޚާއްސަ ޓެސްޓުތައްވެސް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް މެދުވެރިކޮށް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާސަންދައިން ބުނީ 1 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ތައާރަފްކުރެވުނު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވި ބައެއް ދަތިތަކަށް ރިއާއަތްކޮށް އުމުރުފުރާތަކާއި ޕެކޭޖަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 19 އަހަރުންމަތީގެ އުމުރުފުރާތަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އަސާސީ ޕެކޭޖްތަކަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެއެވެ.

އާސަންދައިން ބުނީ 01 އޭޕްރީލުން ފެށިގެން އިތުރުކުރެވޭ އުމުރުފުރާއަކީ 35 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގެ އިތުރުން 40 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ދުރާލާ ކެންސަރު ބަލި ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް އެކުލެވޭ ޕެކޭޖެއް ކަމަށެވެ.

ކެންސަރު ސްކްރީނިންގ ޓެސްޓުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެސްޓުތައް ފިޔަވާ އެހެން ޓެސްޓުތައް ސްކީމްގެ ތެރެއިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހެއްދޭނެއެވެ. އަދި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެސްޓުތައް ވެސް ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފިނަމަ ސްކީމް ތެރެއިން ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި