ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:34
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްގެ ތައުރީފު ޕޯޗުގަލް އަށް
 
ޕޯޗުގަލަށް ނިސްބަތްވާ އެ ކުޅުންތެރިން ޕީއެސްޖީގައި ތިބުމަކީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ރައީސް، ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ޕޯޗުގަލް އަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޕޯޗުގަލް އަށް ތައުރީފުކުރައްވާ އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވަނީ، ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް، ވިޓީނިއާ، ޑެނީލޯ ޕެރެއިރާ އަދި ނޫނޯ މެންޑޭސް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު ވަރަށް އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރު ލުއިސް ކަމްޕޯސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާމެދު ވެސް އުފާކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ކަމްޕޯސް އަކީ ވެސް ޕޯޗުގަލް އަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ވިދާޅުވީ، ޕޯޗުގަލް އަށް ނިސްބަތްވާ އެ ކުޅުންތެރިން ޕީއެސްޖީގައި ތިބުމަކީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ޕޯޗުގަލް އަކީ ފުޓުބޯޅައިގައި ވަރަށް ހުނަރުވެރި އަދި ވަރަށް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ވެސް އުފައްދާފައިވާ ޤައުމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަބަދު ވެސް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، އެ ކުޅުންތެެރިންނަކީ މޮޅެތި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް އެ ކުލަބުން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޕީއެސްޖީގައި ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަކީ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް