ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:38
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަންސް މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަންސް މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން
އިމިގްރޭޝަން
އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން - ޝަމްޢާން
 
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަަމަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަންސް މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަމްޢާން އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ޑިވެސް އިމިގްރޭޝަންގެ 74 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހިއްސާކުރެއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ވާނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޮޑެތި ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ އަހަރަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ލުއިފަސޭހަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މުއައްސަސާގެ ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ޝަމްޢާން ވަނީ އެއީ ކަންބޮޑުވެވަަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝަމްޢާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝަމްޢާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އަތޮޅުތެރޭގައި ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ ކަަމަށް ޝަމްޢާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާގެ ވާހަކައިގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރާނެ އިތުރު ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް