ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 14:43
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑަ ލެޔެން
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑަ ލެޔެން
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާ އޮތީ ނުރައްކާތެރި އިންސާނީ ކާރިސާއެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި: ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
 
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 32،000 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން

ޣައްޒާ އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އިންސާނީ ކާރިސާއެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރުސުލާ ވޮން ޑަ ލެޔެން މިހެން ވިދާޅުވީ ބްރަސަލްސްގައި ބޭއްވި ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ޗާލްސް މިޝޭލް އާއި އުރުސުލާ ވޮން ޑަ ލެޔެން ވަނީ ޣައްޒާގެ މައްސަލައަށް ދެ ދައުލަތެއްގެ ހައްލެއް ގެނައުމަށް އީޔޫއިން ތާއީދުކުރާކަން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިޝޭލް ވަނީ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރަފާހުގައި އިސްރާއީލުން އެއްގަމު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާނަމަ އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައި ހާލަތުގެ ސީރިއަސްކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

މިފަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިތޯ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަށް، މިފަދަ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ގެއްލުންތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާ މެދު އީޔޫގެ ސްޓޭންޑް ތަކުރާރުކުރައްވައި، ހާއްސަކޮށް އިސްރާއީލުގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަޒަންވެރިވުން ކުށްވެރިކޮށް، ސިޔާސީ މަރުހަލާ އަލުން ފެށުމަށް އޭނާ ވަކާލާތު ކުރެއްވިއެވެ.

ވޮން ޑަ ލެޔެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފަށް އިސްރާއީލުން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ ޣައްޒާ އޮތީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއްގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނީ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ފުރިހަމަ، އަވަސް، ރައްކާތެރި އަދި ހުއްޓުމެއް ނެތި އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

އަދި ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ރަހީނުކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި ދޫކޮށްލުމަށާއި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލީޑަރުން ގުޅިގެން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އެއްގަމާއި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުގެ މަގުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 ޓްރަކް ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ޓްރަކް ޣައްޒާއަށް ވަނުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އީޔޫއިން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެބޭފުޅުން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ރަފާގައި ގްރައުންޑް އޮޕަރޭޝަނެއް ނުހިންގުމަށް އިޒްރޭލު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސް ކުރަން
ވޮން ޑަ ލެޔެން

ފަލަސްތީނުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހަމާސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި އިސްރާއީލުގެ 1،200 އެއްހާ މީހުން ޝަހީދުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދީފަ އެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިސްރާއީލުގެ 1200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފައެވެ.

އެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 32،000 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ޖެހިފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.އިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ތެލްއަވީވްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގަތުލުއާންމުގެ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށާއި ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި