ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 13:53
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަޙިމް
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަޙިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުން ވަކިނުވުން
ތިޔަ ވިދާޅުވެދެއްވީ ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމުގެ ވާހަކަތާ!
 
ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމުގައި އެތައް ބަޔަކު ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާ

ނޫނޭ ވާ ސާބަހެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގައި މިވީ ދުވަސްވަރު ލައްކަ އިންތިޚާބަކާއި ލައްކަ ކޯޅުމަކާއި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެފީމެވެ. މިފަދަ އޮޅުން ބޮޅުން ވުމެއް ނުދެކެމެވެ. ތިޔަ ހީވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. ދައްކަން މިއުޅެނީ ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކައެވެ. ގިނަ ދާއިރާތަކުގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް މީގެ ތެރެއިން ދެތިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުން އެބަ ލައްވާލައެވެ. އެ ގަހު ކޭލެއް މި ގަހު ކޭލެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ.

މި ދެންނެވި ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓު ވަކިނުވުމުގެ ކުޅިވަރު އެންމެ ގަދަ އެއް ދާއިރާ އަކީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއެވެ. އެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓު ދީފައި ބޭފުޅަކު އެބަ ހުއްޓެވެ. އެ ދާއިރާ އަށް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް ސަނާހު (ސަންޓޯ) ހުއްޓާ، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ އަހުމަދު ރިޔާޒަށް ތާއީދު ހޯދަން ސަރުކާރުން ފޫގަޅާ ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފިސާރި ފޯރިގަދަކޮށެވެ.

މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ދެ ވަޒީރަކު ސިއްރު ކޮޓަރީގައި ރިޔާޒަށް ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދެއްކި މަންޒަރު މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވުމުން އެ ފަހަރު ވެސް ސަރުކާރުން އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ. ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓަކު ހުއްޓާ ރައީސް އެހެން ބޭފުޅަކު އެންޑޯސްކުރާ ކަމަށް ފާޅުގައި ބުނަމުންދާ އިރު މިއީ ވިސްނާލުން މުހިންމުކަމެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓް ވަކި ކޮށްދޭން އެންމެ ފަހުން ނުކުތް ބޭފުޅަކީ މިސަރުކާރުގެ އިސް ވަޒީރު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ވަޒީރެވެ. ސަރުކާރުގެ އެޑްވައިޒަރޭވެސް އެ ބޭފުޅަކަށް ކިޔާ އުޅެއެވެ. އެއީ އަބްދުއްރަހީމެވެ. ރިޔާޒަށް ތާއީދު ހޯދަން ފާޅުގައި ނުކުމެވަޑައިގަތީ ރައީސް އަންގަވައިގެން ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އެބަ ވިދާޅުވިއެވެ. މިދާކަށް ދުވަހު ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކައިން ދެއްކެވީ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ހުތުރު މެސެޖެކެވެ. އަނެއް ގޮތަކުން ބަލާނަމަ ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވައިގެން ވާނެކަމެއް ނެތްކަން ވިސްނާލަން މި މެސެޖުން ފުދެއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ނުކުމެވަޑައިގެން ވިދާޅުވަނީ ރިޔާޒަށް ރައީސް ތާއީދު ކުރާ ވަހަކައެވެ. އޭނާ ޕޯޑިއަމްގައި އެކަން ހުއްޓުމުން ރައީސް ތާއީދުކުރަނީ ކާކަށްކަން އެނގޭކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމަށް ވިދާޅުވެދެއްވުނީ މުޅިން އެހެން ލަވައެކެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ނުހިފޭކަމެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ވަކި މީހަކަށް، ތާއީދު ވަކި މީހަކަށް ދިނުމުން އެނގެނީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމެވެ. މަޖިލީހަށް ހޮވައިފި ނަމަ މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކިތަންމެ ހިމޭން ކޯޅުމެއް ފާޅުވެގެން އަންނާނެކަން ހަމައެކަނި އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކައިން އެނގެއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވާތީ އަޑު އެހީމެވެ. ތިމަންނާ ޕޯޑިއަމް ކައިރީގައި ހުއްޓުމުން ރައީސް ހުންނެވި ގޮތް ސާފު ވާނެ ޔޯލައެވެ. ރައީސްގެ ގޮތް އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކަ ފުޅާއި އެކު ސާފެވެ. އެ ގޮތަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ބީރައްޓެހިކަމެވެ. އެގޮތަކީ ބީރައްޓެހިކަމެވެ. ފެނުނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނުކުރާ ނަމަ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދިން މީހާ ފަޟީހަތްކޮށްލަން ޖެހިލުން ނުވާ ކަމެވެ. އެހެންވީމަ ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓަކު ހޮވައިގެން ރައީސް މީހާގެ ހާދިމުންނަށް ވުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ހާސިލްނުވާނެކަން ސާފެވެ.

ދެން އޮތް ކަމަކީ ތަހައްމަލްކުރުން ކުޑަކަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ޓޮލަރެންސް ލެވެލް ދަށް ވަރު ހަމައެކަނި މިކަމަށް ބަލާލުމުން ވެސް އެނގެއެވެ. މަޝްވަރާ އާއި ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލެއް ނެތެވެ. އެހެންވީމަ އޮޅިގެން ވެސް އަބްދުއްރަހީމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވުނީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކައެވެ. ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ނުވިތާކަށް ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަމުގައި ރައީސްގެ ގާތް ބޭފުޅުން ނުހޮވުމުން ތެޅިގަންނަ ގޮތް ނިކަން ދެކިބައްލަވާށެވެ. ފެންނަނަނީ ގޮތް ދޫނުކުރުމާއި ހުދުމުހުތާރުކަމެވެ. ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވައިގެން ފެންނާނީ ހައްތަހާވެސް މިކަހަލަ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ދުރު މަންޒަރުތަކޭ ބުނަން ޖެހެނީ މިހެންވެގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ކެނޑޭޓުން ހޮވަން ޖެހޭ ކަމަށް މިބޭބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާ ނަމަ ޓިކެޓް އެއް ބޭފުޅަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް އެހެން ބޭފުޅަކަށް ނުދެއްވާނެއެވެ. އެކަން ހަމަ ގައިމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް