ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 09:19
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުން
ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީއާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރަށް ފުޅާކުރާނަން: މިނިސްޓަރު
 
ލޯ ކާބަން އާބަން ޑިވެލޮމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ
 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދެއަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
 
ސިނާއީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ގާބިލުކަން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީއާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރަށް ފުޅާކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓަރު ތާރިގު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓިޔަންގޔިންގ އިންކް (ސީއެންޓީވައި) އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ތާރިގެވެ. އަދި ސީއެންޓީވައިގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ރައީސް ކާއޮ ޑެބިއާއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދެއަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ސިނާއީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ގާބިލުކަން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އެގޮތުން ތިލަފުށީގައި ހިންގާ ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ މަޝްރޫގެ ދެ ފިޔަވައްސަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ތިމާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ތާރިގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފުޅާ ކަމަށާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުމީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ސީއެންޓީވައިގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ތާރިގު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ބޭނުން ކުރަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާ، ހަކަތަ އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އިތުރުން ލޯ ކާބަން އާބަން ޑިވެލޮމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސީއެންޓީވައިއިން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޚައްސާސް މަޝްރޫއެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ތާރިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، ވޯކްޝޮޕްގެ އިތުރުން ސެމިނާ އަދި އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންޓާންޝިޕް ފުރުސަތުތަކަށް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް