ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 15:53
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
72 ކިލޯ ޑްރަގް ކޭސް
"ކޯޓުތަކަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދައިނުދީ ޝަރީޢަތްތައް އަވަސްކުރަން އުއްމީދުކުރުމަކީ، ބިމުގައި ހުރެގެން ހަނދުގައި އަތްލާން އުޅުންފަދަ ކަމެއް"
 
ޢިރުފާން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކުރި ޙުކުމް ވަނީ ބާތިލުކޮށްފައި
 
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތާއި މުވައްޒަފުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ
 
ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތާވަލުކޮށް، އެ މައްސަލަތަކުގައި އަވަހަށް ޙުކުމް ކުރަންޖެހޭ

ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިނުދީ ޝަރީޢަތްތައް އަވަސް ކުރަން ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން އުއްމީދުކުރުމަކީ، ކަނޑުގައި ރޮނގު އެޅުމާއި ބިންމަތީގައި ހުރެގެން ހަނދުގައި އަތްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުންފަދަ ކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން ބުނެފައިވަނީ 72 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ޢިރުފާން ތަޤިއްޔު ބަންދު ނުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ކުރި ޙުކުމުގައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅިއިރު ދައުލަތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައިވެސް ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރެވޭ ގޮތްތަަކަކާއި، ތަޙްވީލު ކުރެވޭ ގޮތްތަކަކާއި، ތަޙްވީލުނުކޮށް އަލުން ހުށަހެޅޭ ހާލަތްތަކެއްވެސް ސާފުވެފައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަންކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި އެ މައުޟޫޢަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން ޙުކުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް، އޭނާގެ ބަންދާމެދު 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން އޭނާ ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ބަންދު ކުރުމަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮވެގެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ މީހުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމަކީ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ފެންނަން ނެތްކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ހައްގުތައްވެސް ހިމާޔަތްކޮށްގެން، މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް އަސަރު ނުކުރާނެފަދަ ގޮތަކަށް، ދެފަރާތުގެ ހައްގުތައްވެސް މީޒާންކަމާއެކު ހަމަކުރަން ޖެހޭކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރުން އެކަން ކުރަންވާނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަށައިގެންވާ ހާލަތްތަކާއި ހަގީގަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކަމަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމައަށް އެމީހެއްގެ ފުށުން ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ މީހަކު ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫންކަމަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތާވަލުކޮށް، އެ މައްސަލަތަކުގައި އަވަހަށް ޙުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްލެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އޮތްގޮތުން، ބަންދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ތިބެންޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ އަވަސް ކުރުންކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތާއި މުވައްޒަފުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ހޯދައިދީގެންކަން ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ސިފަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިނުދީ ޝަރީޢަތްތައް އަވަސް ކުރަން ނުވަތަ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން އުއްމީދުކުރުމަކީ ކަނޑުގައި ރޮނގު އެޅުމާއި، ބިންމަތީގައި ހުރެގެން ހަނދުގައި އަތްލުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ފަދަ ކަމެކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ޙުކުމް ކުރެއްވީ ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއް ނަންބަރެއްގެ ދަށުން 2 އަމުރެއް ނުނެރޭ، ދިމާވީ އިދާރީ އޮޅުމެއް
އީޕީއޭ ގާނޫނީ ގޮތުން މިނިވަންކޮށް، ބާރު ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގެ ނެތް
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ނިއުޕޯޓް ހިންގި ބިން ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ނިންމައިފި
މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލުދޭން އެންގި އެންގުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި