ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 12:25
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް މުޢިއްޒު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ސިޔާސީ މަޤާމުތައް
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް
 
ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން އެ މައުލޫމާތުތައް ނުފެންނާތީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރައީސް އޮފީހާ ސުވާލުކޮށްފައި
 
ސިޔާސީ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން އިތުރަށް އައްޔަނު ނުކުރަައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކާއި، ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ ފަރާތްތައް މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރި

މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ގެންދިޔައީ ސިޔާސީ އިސް މަޤާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަ ކުރަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސީ އިސް މަގާމުތަކަށް އިތުރަށް މީހުން އައްޔަނު ނުކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު  ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ވިދާޅުވި ފަހުން އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ ތަފްސީލުތަކެއް ވެބްސައިޓުން ފެންނާކަަށް ނެތެވެ.

އެ ދުވަހު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި ސިޔާސީ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން އިތުރަށް އައްޔަނު ނުކުރަައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ރައީސް އެ ދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފަހުންވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ސިޔާސީ އިސް މަޤާމުތަކަށް އެކި ފަރާތްތައް އައްޔަނުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ނާކާމިޔާބުވި ފަރާތްތަކާއި، ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ ފަރާތްތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޕީއެންސީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލުމުން، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ނުކުތް ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ނަބީލް ޒަމީލްއަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތެވެ.

އޭރު މީސް މީޑިޔާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ނަބީލް ބުނީ، އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކޮށްފިނަމަ ދާއިރާގެ ވޯޓުތައް ބައިބައިވެ، ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ސަރުކާރުން އެންޑޯޒުކުރާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ފަހަތަށް އެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނަން ނަގަމުން ނަބީލް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނައިބު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވުނުކަން ނަބީލު އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އޭގެ ދެތިން ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އެ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުން ވެސް ރިޕޯޓު ކުރިއެވެ. ނަބީލް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ފަހުންވެސް އެކިއެކި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ދިޔައީ މީހުން އައްޔަންކުރަމުންނެވެ.

ކަން އެހެންވާން ފެށުމުން، މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް 1500 އާ ހިސާބަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާ ވާހަކައަށް ބާރު ލިބިދެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން އެ މައުލޫމާތުތައް ނުފެންނާތީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީންވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، އެ މައުލޫމާތުތައް އަޕްޑޭޓް ނުކުރެވި އެ ވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ސިޔާސީ މަގާމުތައް ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ހުރި މިޝަންތަކަށް އައްޔަންކުރަމުންދާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީތަކަށް ވައްދަމުންދާ އެހެނިހެން ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނިތަކަށް ވައްދަމުންދާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން ވެސް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ.

ހިތާމައަކީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލުއި ކުރެއްވުމަށް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވާފައިވާކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަމެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް އެ މައުލޫމާތުތައް ވެސް މިއަދު ހާމަނުކުރައްވާކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 12:38
ސަރުދާރު
ބޭރު މިޝަންތަކަށް އެކްޓިވިސްޓުން ފޮނުވާ ފުރާލާފި.