ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 12:39
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް، އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް، އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު
ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީ
ހައުސިންގ ކޮމިޓީއަށް ލަފާދޭން ނެގި ކޮމިޓީ: ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމުގެ އިތުރު ބޮޅެއް
 
އެކަން ކުރީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫންކަން ވަނީ ހާމަވެފައި
 
މިކަންކަން މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓީތަކުންވެސް ބަލަން ޖެހޭ
 
އެއީ ކައުންސިލް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮމިޓީ އެއް ކަަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވޭ

ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއެއް އުފައްދަވާކަމަށް އިއުލާނުކުރުމާ ހިސާބުން ވެސް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ އެ ނިންމެވުމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ އެ ކައުންސިލްތަކަށް އެޕާޓީގެ ސަރުކާރުން ދިން ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ކަނޑުވާލުމަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ކަން އެނގިގެން ދިޔަކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ.

އެކަމުގެ އެއް ހެކި ފެނިގެން ދިޔައީ ސަރުކާރުން ކެމްޕޭނު ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުތަކާއި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ނ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ވާހަކައިންނެވެ.

ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލު ކުރަން އެލްޖީއޭއިން އެންގި މައްސަލައިގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކައުންސިލް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެކަމަށެވެ.

ސުވާލަކީ، އެލްޖީއޭއިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ނާޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަދި އެލްޖީއޭއިން އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީއަށް ނިންމޭނެތޯއެވެ؟

ކައުންސިލަކުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އެކަންކަން ބަލާނެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ އެލްޖީއޭއަށްވީއިރު، އެލްޖީއޭއިން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަންކަމާއި ނާޅާނެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކުން ކިޔާދޭން ފެށުމުން، މިއީ ކައުންސިލުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ކަނޑުވާލުންކަމަށް ނުވެ ދާނެތޯއެވެ؟

ދެންވެސް ދައްކަން އޮތީ އެކަމުގެ އެހެން މިސާލެކެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ގޯއްޗާއި ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އުފެއްދި މިނިވަން ކޮމިޓީއަށް ލަފާ ދިނުމަށް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ކުރީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނޫންކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނަށް އެކަނި ބަލާލި ނަަމަވެސް، ސަރުކާރުން، ޚާއްސަކޮށް ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ މިންވަރު ހާމަވާނެއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައިބުނެފައި ވަނީ "ހައުސިން ކޮމިޓީ"ގެ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ މަޝްވަރާ ވެސް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހެނީ ކައުންސިލް މިނިސްޓްރީއާތޯއެވެ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ނުހަނު މަސްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައަކާމެދު ލަފާ ދިނުމުގެ ބާރު މި ދޫކޮށްލީ ސަރުކާރުގެ އެއް މިނިސްޓްރީއާއި އަނެއް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ނިންމުނު ކޮމިޓީއަކަށްތާއެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން ފަސް ކައުންސިލަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް، މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެއީ މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނެތި ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާތީ، އެއީ ކައުންސިލް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮމިޓީ އެއް ކަަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވެއެވެ.

ސުވާލަކީ، ކައުންސިލުތަކުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުގެ ބާރު ހިންގައި، ކައުންސިލުތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް އަދި މިފަދަ ކިތައް ކަންކަން ހިނގާނެތޯއެވެ؟ މިކަންކަން މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ކޮމިޓީތަކުންވެސް ބަލަން ޖެހެއެވެ.

ނޫނީ މިއީ އަލުން އަނެއްކާވެސް 2013 ގައި އުފެދުނު ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ އުނިކޮށް, ސަސްޕެންޑްކޮށް ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު އަނެއްކާވެސް ކަނޑުވާލުމުގެ ފިކުރު މި ސަރުކާރުން އިއާދަކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަން ކަމަށް ބުނެ ނިންމާލައިގެން ތިބޭނީތޯއެެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް