ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 12:36
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާގައި
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު
ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަނަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2024ށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
2 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ، 2 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި 1 ޕީއެޗްޑީއަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިވޭ

ޔުނާން ޕްރޮވިންޝަނަލް ގަވަރމަންޓް ސްކޮލަރޝިޕް 2024ށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ 2 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ، 2 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި 1 ޕީއެޗްޑީއަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޗައިނާގައި ހިންގާ މި ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ / އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ 05 މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއި، ޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް 03 މާއްދާއިން "އީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން އަދި 28 މާރިޗު 2024 ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިނުވުން ހިމެނެއެވެ.

މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި، 28 މާރިޗު 2024 ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން 35 އަހަރުވެފައިނުވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޕީއެޗްޑީއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި، 28 މާރިޗު 2024 ގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން 40 އަހަރުވެފައިނުވުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ޑީފޯލްޓެއް ނެތި އެލޯނެއް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުމާއި، އެދޭ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދޭ ކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ނުވުން ޝަރުތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިނަލް ސެލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޓިއުޝަން ފީ، ލިވިންގ އެލަވަންސް އަދި މެޑިކަލް އިންޝޫރެންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ރިޓާން އެއަރ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ.  

މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކޮލަރޝިޕަށް ނޮމިނޭޓްކުރެވޭ ކެންޑިޑޭޓުން އެންގުމުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި އާއިއެކު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 28 މާރިޗު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް