ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 19:34
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމުގެ ތެރެއިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިޝަލުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާތެރޭގައި ތަމްރީން ކުރާނެ
 
މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ވަނީ ތަމްރީންކޮށް ނިމިފައި

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިޝަލުން ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ހަފުތާތެރޭގައި ތަމްރީންކުރާނެ ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކޮމިޝަނުން ބުނީ، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. މާލޭގައި ތިންހާހަށްވުރެ ގިނަ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1400 އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށާއި، ތަމްރީން ނުކުރެވި ތިބި 1600 އެއްހާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކަންކަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިހާރު ތިބި އޮފިޝަލުންގެ އިތުރުން 1500 ވަރަކަށް އޮފިޝަލުން ބޭނުންވާކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އެކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރަމުން ދާކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް ފަސްވެފައިވާތީ، ރޯދަ މަސް ނިމުމުން އޮފިޝަލުންނަށް ރިފްރެޝިންގ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ލިސްޓް ފައިނަލްވުމުން އެލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދެ ދުވަސް ދޭނެކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ވަނީ ރަނގަޅު ތަނުގައިގައިތޯ ޗެކުކުރުން މުހިންމުކަމަށާއި، ފައިނަލް ލިސްޓް 25 މާޗްގައި ގެޒެޓްކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ބަދަލު ނުގެނެވޭނެކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް