ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 17:27
ނިއުޒިލަންޑް އަށް ދިޔަ ލަޓަމް އެއާލައިންގެ ބޯޓު
ނިއުޒިލަންޑް އަށް ދިޔަ ލަޓަމް އެއާލައިންގެ ބޯޓު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މަތިންދާބޯޓެއްގަ ފަސިންޖަރުންގެ ބޯފެޅުން
ނިއުޒިލަންޑަށް ދިޔަ ބޯޓަކަށް ކުރިމަތިވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އަކުން އެތައް ބައެއްގެ ބޯފެޅެން ދިމާވެއްޖެ
 
އެއްބަޔަކު މައްޗަށް ހިއްލި ފުރާޅުގައި ބާރަށް ބޯޖެހުނު އިރު އަނެއްބަޔަކު ބޯޓުގެ އައިލް ނުވަތަ ހިނގާ މަގަށް ވެއްޓި، ތިބީ ވާނުވާނޭނގޭ ހާލުގައެވެ.

ހޯމަދުވަހު އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ފުރައިގެން ނިއުޒިލަންޑަށް ދަތުރު ކުރި "ލަޓަމް އެއާލައިންސް"ގެ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އަކުން އެތައް ބައެއްގެ ބޯފެޅި އެހެން ގިނަ އަނިޔާތައް ލިބިއްޖެއެވެ. މިހެން ދިމާވީ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓު ކުއްލިއަކަށް އެތައް ހިސާބަކަށް ވެއްޓުމުން ކަމަށް ވެއެވެ. މިހެން ވުމުން ސީޓްބެލްޓް ނާޅާތިބިމީހުން ގޮޑިން ހިއްލިގެންގޮސް އެމީހުންގެ ބޯ ބޯޓުގެ މަތީބައިގައި ބާރަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ބޯފަޅައިގެންގޮސް އަނިޔާތައް ލިބުނީ އެވެ. މިހާދިސާގައި 50 މީހުންނަށް އެކި އަނިޔާތައް ލިބިފައި ވެއެވެ. އަދި ނިއުޒިލަންޑަށް ދެވުމާއެކު 12 މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށްވެސް ވަނީ ގެންދެވިފައެވެ. މިތަނުން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް އިމަޖެންސީ ސަރވިސަސް އިން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތުދިން ފަސިންޖަރަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޓް ވެއްޓެން ދާގޮތަށް ކުއްލިއަކަށް އެތައްހިސާބަކަށް ތިރިޔަށް ދިޔައީއެވެ. މިއާއެކު އެއްބަޔަކު މައްޗަށް ހިއްލި ފުރާޅުގައި ބާރަށް ބޯޖެހުނު އިރު އަނެއްބަޔަކު ބޯޓުގެ އައިލް ނުވަތަ ހިނގާ މަގަށް ވެއްޓި، ތިބީ ވާނުވާނޭނގޭ ހާލުގައެވެ. އެތައްބަޔަކު ބިރުން ހަޅެއްލަވަމުން ދިޔަކަމަށާ ބޯފެޅުނު މީހުން މަތީގައި ޖެހުނުލެއްބާރުކަމުން ބައެއްޕެނަލްތައް ހަލާކުވެ، އަދި މީހުންގެ ގައިން އައި ލޭ ބޯޓުގެ ސީލިންގ ގައި ހުރި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއްމީހުން ބޯޓުތެރޭ އުދުހެވޭ ގޮތަށް އެނބުރޭތަން ފެނުނު ކަމަށް އެކަކު ބުނެފައި ވެއެވެ.

ލަޓަމް އެއާލައިންސް އިން ވަނީ ދިމާވި ހާދިސާއަށް މައާފަށް އެދިފައެވެ. އަދި ދިމާވީ "ޓެކްނިކަލް އިވެންޓެއް" ކަމަށް ބުނުން ފިޔަވާ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ހާދިސާ ދިމާވި ނަމަވެސް ގަޑިޔަށް ނިއުޒިލަންޑްގައި ބޯޓު ޖައްސާފައިވާކަމަށް އެއާލައިނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
50%
25%
25%
0%
ކޮމެންޓް