ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 11:10
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔަމާލް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔަމާލް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޮޕާ ލީގް
ގަދަ އަށަކަށް ދާންޖެހޭ، ނަޕޯލީ މެޗަކީ ސީޒަނުގެ އެންމެ މުހިންމު މެޗު: ޒަވީ
 
ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ކުބްރާސީ އާއި ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު މާޓިނޭޒް ކުރެ ކުޅުވާނެ މީހަކު ނިންމަންދަތި

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ އަށަކަށް ބާސެލޯނާ ދާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ކުޅޭ އެންމެ މުހިންމު މެޗަކީ މިރޭ ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުކަމަށް ބާސެލޯނާއިން ބުނެފި އެވެ.

ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 8-2އިން މީގެ ހަތަރު އަހަރުކުރިން ބަލިވި ފަހުން ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގެ ގަދަ އަށަކަށް ދިއުމަށް ކުޅޭ މެޗުގެ މުހިންމުކަން ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސްނައިދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ ގަދަ އަށަކަށް ދާންޖެހޭ. ނަޕޯލީ އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް. އެމީހުން މި ސީޒަނުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެއީ ބަލިކުރަން އުނދަގޫ ޓީމެއް. އަހަރުމެން ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭނެ
ޒަވީ

އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކިވި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ ކުރިއަށްދާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ މިހާރު ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުންނާނެ މީހެއްކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

މުހިންމީ އަހަރެންނެއްނޫން. ޓީމު ކުރިއަށް ދިއުން. ފުރަތަމަ ލެގު (1-1) އިން ހަމަހަމަވިޔަސް އަހަރުމެންނަށް ޕްރެޝަރެއްނެތް މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު. ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ. އަހަރުމެން މި ތިބީ މާލީ ގޮތުން ދަތިކޮށް. އެކަމަކު ކުލަބުން ވަނީ އަހަރެން ކޯޗަކަށް އައި ފަހުން ޔަގީނުން ވެސް ޓީމު ކުރިއަރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދީފައި. މިހެންވެ މިއީ ލިބިފައި އޮތް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ނަތީޖާ ނެރެންވީ ވަގުތު
ޒަވީ

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މިޑްފީލްޑަރުންނަށް އަނިޔާވުމުގެ މައްސަލަ އެވެ. ފުރަތަމަ 11ގެ މުހިންމު ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަވީ އާއި ޕެޑްރޯ އަކީ ފްރޭންކީ ޑިޔޮންގަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. މި ތިން ކުޅުންތެރިންވެސް މި މެޗުގައި ނުފެންނާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު ފެރަން ޓޮރޭޒާއި މާކަސް އަލޮންސޯ އާއި އަލެހަންދްރޯ ބަލްޑޭއަށް ވެސް ކުޅެވޭނެކަން ޔަގީނެއްނޫނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިފެންސްލައިނުގައި ކުޅުވާނީ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އިނިގޯ މާޓިނޭޒްތޯ ނުވަތަ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ޕައު ކުބްރާސީތޯ ވެސް ނިންމަން ޒަވީ އަށް ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުބްރާސީ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. މިހެންވެ ގޯލްކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ޓާސްޓެގަން ފަދަ ކުޅުންތެރިން ތާއީދު އޮތީ ކުބްރާސީ ލައްވައި ފަހަތަށް ކުޅުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ޅަކަމާއެކު މިފަދަ މުހިންމު މެޗެއްގައި ކުޅުވުމާމެދު ޒަވީ ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް