ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:25
ކްރިސްޕީ ގާލިކް ބަޓަރ ސޮސެޖް ޓޯސްޓް
ކްރިސްޕީ ގާލިކް ބަޓަރ ސޮސެޖް ޓޯސްޓް
ކުކިންގލައިޓް.ކޮމް
ބަދިގެ 1445
ކްރިސްޕީ ގާލިކް ބަޓަރ ސޮސެޖް ޓޯސްޓް
 
ސޮސެޖްގެ ބަދަލުގައި ބިސްވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 3 ސޮސެޖް
  • ޕާސްލޭ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
  • 60ގ ގާލިކް ބަޓަރ
  • 1 ސައި ސަމްސާ ގާލިކް
  • 1 ސައިސަމްސާ މާމުއި
  • 4 ފޮތި ޕާން ( ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ)
  • ޗީޒް ސްލައިޒް
  • 60ގ މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކޮށާފައި ހުރި ޕާސްލޭ، ބަޓަރ، ގާލިކް، މާމުއި ކުޑަ ބޯތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޕާން ފޮތިތައް ރޮށި ދަމާހެން ދެމުމަށްފަހު، ކުރިން އެއްކޮށްލި ބައި ހާކާލާށެވެ. ދެ ފަރާތް ހުސްވާގޮތަށް ރޯލް ކުރުމަށްފަހު ޓޫތްޕިކްއަކުން ހަރުކޮށްލާށެވެ. ދެން ސޮސެޖް ޗީޒް ސްލައިޒް އިން ކަވަރ ކުރުމަށްފަހު ޕާނުގެ ތެރެއަށް ލާށެވެ. އެއަށްފަހު މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް ގާނާލުމަށްފަހު ޕާނުގެ ދެފަރާތް ފިލް ކޮށްލާށެވެ. ދެން 180 ޑިގްރީގައި 20 މިނިޓް ފިހެލުމަށްފަހު، ޕާސެލޭ ކޮޅެއް މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް