ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 14:29
ތިލަފުށީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ތިލަފުށީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ގޫގުލް
ތިލަފުށިން ބިން ހަމަޖެއްސުން
ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ތިލަފުށިން ބިމެއް ހަމަޖައްސައިފި
 
ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ތިލަފުށީގެ އެތެރެފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން
 
30،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ކަނޑައަޅާފައިވޭ

ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ތިލަފުށިން ބިމެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިޔާއިން އެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ތިލަފުށީގެ އެތެރެފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން އޭރިޔާ-އީ އެމަސައްކަތަށް ޚާއްސަކޮށް 30،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިޔާއިން އެމަސައްކަތަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުން. މިއީ 11 ވަނަ ހަފްތާގައި ހާސިލްކުރެވުނު ވައުދެއް. ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ތިލަފުށީގެ އެތެރެފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން އޭރިޔާ އީ އެމަސައްކަތަށް ޚާއްސަކޮށް 30،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.އަލީ ހައިދަރު

ވިލިމާލޭގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ތިލަފުށިން ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާއިރު، ވިލިމާލޭ ފައިބަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެ އަވަށުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް އަވަށުގެ އިރުމަތި ފަރާތު ބީޗާ ދިމާލަށް ބަދަލުކުރަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިން ނިންމީ މާލެ، ވިލިމާލެ ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ގުޅުވާލާ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވިލިމާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތް ސަރުކާރުން ބޭނުންވުމުންނެވެ. އަދި ފައިބަރު އުޅަނދު ބަންނަ ސަރަހައްދު ވިލިމާލޭގެ އިރުމަތި ފަރާތަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ އިރުމަތި ފަރާތަކީ ވިލިމާލޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދަށް ވެފައި އެ ސަރަހައްދުގައި ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ތިމާވެށްޓަށާއި އާންމު ސިއްހަތަށް ހުރި ގެއްލުމަކަށްވާތީ ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރުމާއި ގުޅިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 6,240 އަކަ ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަހައްދެއް ބެލި
ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލުކުރެވިއްޖެ: އެޗްޑީސީ
ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރެވޭ ގޮތަށް މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ގަނެވޭގޮތަށް ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ
މުއިއްޒުގެ މޭސްތިރިކަމުގައި ފެށި ވިލިމާލޭ ބަގީތައް އުވިގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެނގޭތަ؟
ތިލަފުށީ ޕޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ސީއީއޯ
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މަޝްރޫއު: މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
ތިލަފުށީގައި ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު