ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 17:21
އެޓަރނީ، ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް
އެޓަރނީ، ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް
މޯލްޑިވްސް ޓައިމްސް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނުގެ މައްސަލަ
އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: އުޝާމް
 
އެ ބަޔާން ބާތިލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވޭ
 
ކައުންސިލަކުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރާނަމަ އެލްޖީއޭއަށް އެ މައްސަލަ ބެލޭނީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
 
އެލްޖީއޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަމާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް ކަމަށް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޭޖީ އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އުޝާމް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް މެންޑޭޓްތަކެއް ހަވާލުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، އެއީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެއާ އެއްގޮތަށް، އެލްޖީއޭގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކޮބައިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އުޝާމް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަކުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާނަމަ އެލްޖީއޭއަށް އެ މައްސަލަ ބެލޭނީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އަދި ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ އެ ޕްރޮސަސްއެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުޝާމް ވިދާޅުވީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ބަޔާން ބާތިލުކުރަން އެލްޖީއޭން އެންގުމުން، އެލްޖީއޭއަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދޭންޖެހެނީ އޭޖީން ކަމަށްވާތީ، އެގޮތަށް ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ނުއެންގޭނެ ކަމަށް އެލްޖީއޭއަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ ކައުންސިލަކުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ނުވަތަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރާ ކަމަށް ވަނީނަމަ، އެލްޖީއޭން ދެން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ގާނޫނުގަ ބަޔާންކޮށްފަވޭ. ވަކި ޕްރޮސަސްއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގަ ބަޔާންކޮށްފަ މިއޮތީ. މިހެން އޮތް ކަމެއްގަ ކައުންސިލަކުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމާ ގުޅިގެން، އެ ނޫސްބަޔާން ބާތިލްކުރުމަށް އެލްޖީއޭން އެންގިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރަން ކުޑަކޮށް ދަތި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާކަމެއް ވެސް ނޫން އެއީ. މިކަން މިހެން ދިމާވީމަ އަޅުގަނޑު އެލްޖީއޭގެ ގާނޫނީ ލަފާ، އަޅުގަނޑު ގާނޫނީ ލަފާ އަރުވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާފަ އޮންނާނީ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ އެލްޖީއޭއަށް އެހެން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް.
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް، އަހުމަދު އުޝާމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ސިޔާސީ ކެމްޕޭނު ކުރައްވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނުބަޔާނުންއަރައިގަތީ ރައީސްގެ ކަރާމާތަށް ކަމަށާއި، އެ ބަޔާން ބާތިލްކުރުމަށް އެލްޖީއޭން އެ ކައުންސިލަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި އެންގުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ، އެލްޖީއޭން ދިން އިންޒާރުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިކަމަކާ ދިމާއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެލްޖީއޭން ބައިވެރިވެފައި ވާކަަމަށެވެ. 

އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އެންގިނަމަވެސް، 4 މާރިޗް 2024 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އެ ބަޔާން ބާތިލު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް