ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 11:59
ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހިންގާ ވެލާނާގެ
ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ހިންގާ ވެލާނާގެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންތަކަށް އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ
 
ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތުމަތު އާމިރާގެ ދައުރު ހަމަވާތީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ މެންބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވި ނަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް މަޖިލީހުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި މިދިޔަ މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ނަންތައް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސީއެސްއީއަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތަކަކީ:

ފާތިމަތު ހަބީބު، ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ. 9472

ޢަބްދުލް ހަސީބު އިސްމާއީލް، ދަފްތަރު ނަމްބަރު ރސ. 7505

މަރްޔަމް ޝާހިދާ، މއ.ފްރެސްޓް އެވެ.

މި ނަންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 11:30ގެ ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި އެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަމްބަރު އެނގޭނެ ގޮތަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުން ފޮނުވައިގެންނެވެ.

ސީއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތުމަތު އާމިރާގެ ދައުރު ހަމަވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް