ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 07:12
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ޗައިނާ-ރާއްޖެ
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނިއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ދީފައިނުވޭ

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރަމުން ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ވަޒީރު، ޣައްސާން މައުމޫން އަދި ޗައިނާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަން އޮފީހުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު އަޖޯންގު ބައުކުއާންގެ ބައްދަލުވުމެއް، ދިފާއި ވުޒާރާގައި ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނިއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ދީފައިނުވެއެވެ.

ވަޒީރު ޣައްސާން އަދި އަޖޯންގު ބައުކުއާންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

އެހެން ނަމަވެސް އެ ދެބޭފުޅުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ދެމުން ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ބުނީ، ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ގުޅުން އަދި ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ޗައިނާ އަދި ރާއްޖޭގެ ދިފާއި ވުޒާރާއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ޗައިނާގެ ސަރުކާރާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެއިން ގަތް އަސްކަރީ ޑްރޯނެއްގެ އަގަކީ 2 މިލިއަން ޑޮލަރު، 39 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވި ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ
"ރައީސް މުއިއްޒު އިންޑިޔާއާ ދެކޮޅުހެއްދެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އިތުރު ހީނަރުކަމެއް ގެނުވާނެ ކަމެއް"
ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަކީ ކިހާ ނުރައްކާ ކަމެއް ކަން އެނގޭތަ؟
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ: ރައީސް މުއިއްޒު
ދިރާސާކުރާ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެހުރަސްކޮށް އަބަދުވެސް ދަތުރުކުރޭ، ޗައިނާގެ އުޅަނދާ ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަނޑު ދިރާސާ ކުރާ ޗައިނާގެ ބޯޓު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަތް، ހަރަކާތްތެރިވީ "ލައިވް ޓްރެކިން ސިގްނަލް"ނިއްވާލައިގެން!
ރައީސް ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު: ބޮލަކަށް 80،000 ރުފިޔާގެ މަގުން، ޖުމްލަ 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެއްވި
ޗައިނާގެ ދިރާސާ އުޅަނދު ރާއްޖެ އައިނަމަވެސް ދިރާސާއެއް ނުކުރާނެ: ސަރުކާރު