ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 22:50
ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެން އެއަރޕޯޓުން ނައިބު ރައީސާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެން އެއަރޕޯޓުން ނައިބު ރައީސާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
 
އެލްޖީއޭއިން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ރައީސްގެ އޯޑަރަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އިންޒާރުދިން
 
ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަރިވަރުން ނެރެ އަވީގައި ބޭތިއްބި
 
ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެން ކައުންސިލްތަކަށް ލިޔެގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ހަރަދުގައި ކެމްޕޭން ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވޭ

ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަންކަމަށް ވިދާޅުވެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރ.އަތޮޅާއި ބ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، މި ދެ އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އަދި 2 އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާވެސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ރަށްތަކާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ނަމުގައި، ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއިދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެން ކައުންސިލްތަކަށް ލިޔެގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ހަރަދުގައި ކެމްޕޭން ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމްކުރައްވާ ކެމްޕޭން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލްކުރަން އެލްޖީއޭއަށް އަންގައި، އެލްޖީއޭއިން ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ރޫހާ ހިލާފަށް ކައުންސިލަށް އިންޒާރުވެސްދީފައެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް މީގެ ކުރިން ތާއިދުކޮށް، އެ ނިޒާމަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ނިޒާމްކަމަށް ވަކާލާތު ކުރި އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ޒުލްފާ ވަނީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން އަނބުރާ ނެގުމަށް ކައުންސިލަށް އިންޒާރުދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންވުމަށް ދަރިވަރުން ނުނެރުމަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެންގި އެންގުން ބާތިލްކޮށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ރައީސްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަރިވަރުންވެސް ނެރެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށާ، އަތޮޅުތަކާ ރަށްތަކާ ސިޓީތަކުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވައިގެން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދަވާ ސިލްސިލާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު ބައްލަވައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަރުތީބުކުރާނޭގޮތާއިމެދުވެސް އެމަނިކުފާނު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަންކަމުގެ ނިވަލުގައި ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކަމާއި ނުބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު