ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 17:37
މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭއެއް
މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ 933 ތަނެއް ބަލައިފާސްކޮށްފި
 
އެންމެ ގިނައިން ޗެކްކޮށްފައި ވަނީ ކެފޭތައް

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ 933 ތަނެއް ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ.

ފެބުރުވަރީ 19ން ފެށިގެން 2 މާރިޗާ ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިންސްޕެކްޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ބުނެފައިވަނީ، މި އިންސްޕެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، މި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބާރުވެރިކޮށް، އަހުލުވެރި ކުރުވުން ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައިވެރިވުމާ އެކުގައެވެ.

މި އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޗެކްކުރެވުނު ތަންތަނަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ޗެކްކޮށްފައިވަނީ ކެފޭތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރެސްޓޯރެންޓް، ޓޭކްއަވޭ އަދި ހޮޓާތައް ވަނީ ޗެކްކޮށްފައެވެ. އެންމެ ގިނައިން ޗެކްކޮށްފައިވަނީ މާލޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނެވެ. އެގޮތުން 597 ތަނެއް ބަލައިފާސްކޮށްފައި ވާއިރު، ހުޅުމާލޭން 308 ތަނެއް، ވިލިމާލޭން 19 ތަނެއް އަދި ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުން 43 ތަނެއް ވަނީ ބަލައިފާސްކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭން ބުނީ އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް ބަލައި، އެކަންތައްތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް