ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:11
ރ މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސް
ރ މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސް
ފޭސްބުކް
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓާއި ޙުކުމް އަދި ދޫނުކުރޭ
 
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތުން ބައެއް އުނިވެގެންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް

ރ މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓާއި ޙުކުމް އަދި ދޫނުކުރާ ކަމަށެވެ.

މިއީ މަރުގެ މައްސަލައަކަށްވާއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތުން ބައެއް އުނިވެގެންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚުލާސާ ރިޕޯޓަކީ ޙުކުމް ކުރުމާއެކު ވަގުތުން ދޫކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މައްސަލައިގެ މުޅި ރިޕޯޓުވެސް އަދި ނުލިބޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންނަށް ކުށް ސާބިތު ނުވި މައްސަލައިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރިކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް