ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:06
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުން
އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބާލާނެކަމަށް ރައީސް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަމީރުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް
 
މިހާރުވެސް އަދި އިއްޔެވެސް ރާއްޖޭގައި ހަތިޔާރު އެޅި މިލިޓަރީ ބަޔަކު ނެތް ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް ދޮގު ފެތުުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނަން
 
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ދެވަނަ ބެޗް މެއި 10ގެ ކުރިން ފައިބާނެ

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒު ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތައް އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ. ރަސްމީ ދަތުރެއްގެ ނަމުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ފޮނުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ކާމިޔާބުވެފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް މާޗް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ދެވަނަ ބެޗް މެއި 10ގެ ކުރިން ފައިބާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ، ދޮގުހަދާ މީހުންނަށް އެނގޭނީ އަނެއްކާ ވެސް ދޮގު ހަދަން ކަމަށާއި އެމީހުން އެ ފައިބަނީއެއް ނޫން ކަމަށާއި ޔުނިފޯމް ބަދަލުކޮށްލައިގެން ކުލަ ހެދުމުގައި އަންނަނީއޭ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހިތްތަކުގައި ޝައްކު އުފެދޭ ގޮތަށް ދޮގު ފެތުުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަކީ ލޯކުރިމަތިން ފެންނަ ހަގީގަތް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަަކަށްވާންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ހާމަކުރާ މައުލޫމާތު އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރައްވާނީ ހަގީގަތަށް ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ އަަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް މި ދަންނަވަނީ، އެކަމެއް ކުރަން ނިންމައި ކުރަމުންދާ ގޮތަށް، އެހެންވީމާ 10 މެއި އާ ހަމައަށް ދާއިރުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ނުތިބޭނެ އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް. އެއީ ޔުނީފޯމްގައިތޯ، ކުލަހެދުމުގައިތޯއެއް ނޫން، އެއްވެސް ކަހަލަ ހެދުމެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް، އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިންނެއް މިރާއްޖެއަކު ނުތިބޭނެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒުގެ މިވާހަކަފުޅުތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް އަދި އިއްޔެވެސް ރާއްޖޭގައި ހަތިޔާރު އެޅި މިލިޓަރީ ބަޔަކު ނެތްކަން އެންމެންނަށް މިހާރު ސާފު ކަމަށެވެ. އަދި މެއި 10 ގެ ފަހުން ހަމައެކަނި ބަދަލުވާނީ ކުރިންތިބި ބަޔެއް ލައިގެން ތިބި ހެދުން ކަމަށާއި ތިބޭނީ އެއްބަޔަކު ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުރި މީހަކު ބަދަލުވިޔަސް ކުރާނީ ހަމަ ކުރިންވެސް ކުރި ކަންތައްތައް ކަމަށާއި އޮޅުވާނުލުމަށް އަމީރު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެހައި ސާބިތު ގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިން އެގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އިންޑިޔާގެ ތިން އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރަން އެގައުމުގެ އެހެން ބަޔަކު ގެންނަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ 2 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ބޭއްވި ހައި-ލެވެލް ކޯ ގްރޫޕު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓްކުރަން އަންނަ މަދަނީ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް 26 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ރާއްޖެއަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް