ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 11:51
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާރނަލް އެފަރޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރު
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާރނަލް އެފަރޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރު
އެންޑީޓީވީ
އިންޑިއާ ރާއްޖެ ގުޅުން
ބުލީކުރާނަމަ އަވައްޓެރިންނަށް 4.5 ބިލިއަން ޑޮލަރާއި ވެކްސިނާއި ޚާއްސަ އުސޫލުން ކާބޯތަކެއްޗެއް ނުދޭނެ: ޖައިޝަންކަރު
 
ޖައިޝަންކަރު ވަނީ އަވައްޓެރި އެކި ޤައުމުތަކަށް އިންޑިއާއިން ވެދީފައިވާ އެހީތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައި
 
ރައީސް ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް ނުސީދާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައި
 
ބުލީ ކުރާނަމަ، ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދޭނެކަމަށްވެސް ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް "ބުލީ" ކުރާކަމަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާރނަލް އެފަރޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރު ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް ނުސީދާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ކުޑަވެދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ރާއްޖެއަށް ބުލީ ކުރުމަށް ދެވޭ ލައިސަންސެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އިންޑިއާ ކަނޑަކީވެސް ވަކި ޤައުމެއްގެ ކަނޑެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ދުވަހު ރައީސް ވަނީ އިންޑިއާގެ ނަން ވިދާޅުނުވެ، ނުސީދާ ބަސްތަކެއް އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ވަކި ގައުމެއްގެ "ބެކްޔާޑު" ގައި އޮތް ގައުމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާރނަލް އެފަރޒް މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ޖައިޝަންކަރަށް ސުވާލު އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި އޮތް ހަފްލާއެއްގައި ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން މި ސުވާލު އަމާޒުވުމުން ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ، ބުލީ ކުރާ ބަޔަކު އަވައްޓެރި ޤައުމަކަށް ހާލު ޖެހުމުން 4.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ބުލީ ކުރާ ޤައުމެއް ނަމަ ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އަވައްޓެރިންނަށް ވެކްސިންވެސް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެ ކަމަށާއި، ބުލީ ކުރާނަމަ، ޚާއްސަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދޭނެކަމަށްވެސް ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖައިޝަންކަރު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފިޔާގެ ސަޕްލައިއަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން 2020 ވަނަ އަހަރު އެ ގައުމުން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައިވެސް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ފިޔާ ލިބެމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފައިވެއެވެ.

އަދި ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ދަތިކަމެއް ނެތި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެކްސްޕޯޓްކުރުން ދަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ އިތުރު އެއްލައްކަ ޑޯޒް 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިމަޖެންސީ ހުއްދަދީ އަދި ޖަހަން ފަށާފައިވަނީވެސް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ. ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނަށް އޭރު ޤައުމުތަކުން އޮތް ޑިމާންޑާއެކު ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް ތާށިކަމެއް އަޔަސް، ރާއްޖެއަށް މިވެކްސިން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޭރުވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އޮތީ ދީފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ބުލީ ކުރާ ޤައުމެއް ނަމަ، ދުނިޔޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައިގެ އަސަރުތައް ކުރުމުން ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށް އެހީވެސް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖައިޝަންކަރު ވަނީ އަވައްޓެރި އެކި ޤައުމުތަކަށް އިންޑިއާއިން ވެދީފައިވާ އެހީތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިންޑިއާއިން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއް ޤައުމަކީ ރާއްޖެކަން އިންޑިއާގެ މާލީ ވުޒާރާއިން ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި އިންޓެރިމް ބަޖެޓުންވެސް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުން 2024 ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާއިން އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއް ޤައުމަކީ ވެސް ރާއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ހިލޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަބަދުވެސް އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ހިމެނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް ގިނަ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫއު ނިންމާ އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް