ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 17:27
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ
މަޖިލިސް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އިންޒާރު ދިނުން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ދިން އިންޒާރު މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލާނަން : މެންބަރު އީސަ
 
އެލްޖީއޭއިން އެފަދަ އިންޒާރެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްއާއި ސުވާލުކޮށް ބަލަންޖެހޭ
 
ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެލްޖީއޭއިން އިން ދަނީ ބައިވެރިވަމުން

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓު އޮތޯރިޓޯ (އެލްޖީއޭ) އިން ދިން އިންޒާރު މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައި، ބަލާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އީސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވިއަށް މެންބަރު އީސަ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލާ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކާ ދިމާލަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އެލްޖީއޭއިން އިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަަމަށެވެ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން އިންޒާރު ދިނުމުން އެކަން ހާމަވާ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މެންބަރު ވިދާޅުވީ އެއީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ބާރު އެކަނޑުވާލައި، ގާނޫނު އަސާސީން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައި އޮތް މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަތުން ކަމަށެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ބަލާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި، ކޮމެޓީއަށް އެލްޖީއޭ ހާޒިރުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެމައްސަލާގައި ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި އޮތް ކަމަށްވާނަމަ، އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އަޅާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެބީދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި އެލްޖީއޭއިން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލައަށް ބިރު ދައްކާ ކަމަށްވާނަމަ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި، ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އިންޒާރު ދިން ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެންބަރު ވިދާޅުވީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން އެލްޖީއޭއިން އެފަދަ އިންޒާރެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްއާއި ސުވާލުކޮށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ނުކޮށް އިންޒާރު ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ކެންޕޭންކޮށް، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ގާނޫނުން ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރުމަކީ ރައީސްގެ ކަރާމާތަށް އެރުން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވަންޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީއަކީ ލޯކަލް ގަވާނެންސްގެ ކަންތައްތައް ބަލަން މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ކޮމިޓީ އެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޢާފަށް އެދެން މެމްބަރުން އެދުމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެންގުން - އެލްޖީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ހަދަން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މައްސަލަ ނުގެންދިޔައީ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީ: ޒުލްފާ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުން: އެމްޑީޕީ
ޒުލްފާއެވެ. މަގާމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޒަމީރުވެސް ވިއްކާލެއްވީހެއްޔެވެ.
އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: އުޝާމް
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރަން ތާއީދެއްނުކުރަން: ރައީސް