ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 23:10
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ
އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު - މެންބަރު ހަލީމް
 
މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތެއް ލިބުމަކީ އެއީ ގައުމަށް ދެރަ އަދި ކަންބޮޑުވާކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް

އިދިކޮޅު މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ލިބުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށްވެސް މުހިންމު ކަމަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒު ރަނގަޅުވެރިކަމެއް ހިންގަން ބޭނުންވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަޖިލިސް އެތުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒަށް ކައިރީގައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒާއި، ނުރަނގަޅު ކަންކަން ބަލައިގެން ކުރަން އުނދަގޫވާނެ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގައިވެސް ރައީސްއެއްގެ އަރިހުގައި ތިބޭނެ ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ ތިންހަތަރު ބޭފުޅަކު. ރައީސަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަން ގޯސް މަގުން ގެންދަވަނީ އެބޭފުޅުން. ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ މަޖިލީހެއް އޮތިއްޔާ ރައީސަށް ވެސް ރަނގަޅުވާނެ.
ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް

މެންބަރު ހަލީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތެއް ލިބުމަކީ އެއީ ގައުމަށް ދެރަ އަދި ކަންބޮޑުވާކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް