ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 14:57
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ގޫގުލް
ޑްރަގް އެތެރެކުރުން
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
 
ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ހުރީ ބަލިކަށި ހެކިތަކެއް
 
ޝަރުތުކުރުމަށްފަހު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި

ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ, ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ، ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ ޝަރުތުކުރުމަށްފަހު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް އޭނާ ކުރިކަމަށް ހުރީ ބަލިކަށި ހެކިތަކެކެވެ. އެގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާންކަން ކޯޓު އަމުރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާގެ ފަރާތުން ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުން ގާތުގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާއަކީ ލޯންޗެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި، މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކޮތަޅު އޭނާއާ ހަވާލުކުރީ އެހެން މީހެއް ކަމަށެވެ.

ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ޝައްކުކުރެވޭ ކޮތަޅު ބަލައިފާސްކުރިއިރު އެ ކޮތަޅުގައި އޮތް ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ތަކެއްޗަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އެނގިގެން ނުވަތަ އޭނާގެ ސީދާ ބައިވެރިވުމެއް އޮވެގެން ލޯންޗަށް އަރުވާފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ބާރު ލިބޭ ހެތްކެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޝަރީއަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭތީ، އޭނާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން އެދިފައިވާ ޝަރުތުތައްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި އަމުރު ނެރުއްވީ ގާޒީ އާއިޝަތު ނުޒުހާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް