ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 13:00
ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑުއަހަނީ
ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑުއަހަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ވަތަންދެކެ ލޯބިވުން
ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ
 
ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެމީހެއްގެ ހިއްސާ އަދާކުރަންޖެހޭ
 
މުޖުތަމައަށް އަމާންކަން ލިބޭނީ މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކު ރަނގަޅު މީހަކަށް ވެގެން
 
ވަތަން ދެކެ ލޯބިވުމަކީ، އިންސާނީ ނަސްލުގެ ތަބީއަތުގައިވާ ކަމެއް

ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް ކަމަށާއި، ޖަމާއަތުގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، ފަހިމަގުން ކަންކަން ހިންގަން ޖެހޭ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ވަތަންދެކެ ލޯބިވުން މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް މިއަދު އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ވަތަން ދެކެ ލޯބިވުމަކީ، އިންސާނީ ނަސްލުގެ ތަބީއަތުގައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނީ ފިތުރަތާއި، އިންސާނިއްޔަތުގެ ދީން ކަމުގައި ވާތީ، އެ ދީން މިކަމާ ދެކޮޅު ނުހަދާ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މީހެއްގެ ދީނާއި އަގީދާއަށްފަހު، އޭނާގެ ގާތުގައި އެންމެ އަގުބޮޑު އެއްޗަކީ އޭނާގެ ވަތަން ކަމަށާއި، ވަތަންދެކެ ފަހުރުވެރިނުވާ އިންސާނަކު ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ގައްޒާ ހިސާރުކޮށް ރޭގަނޑާއި ދުވާލު އެ ބިމަށް އޮއްސަމުންދާ ބޮންތަކާއި، ޞިހްޔޫނީ ސިފައިން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާއެކުވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެ ބިމުން ނުފައިބާ ސަބަބަކީ ބިމާއި ވަތަންދެކެ ހުރި ކުލުނެއްގެ ބޮޑުކަމުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ މިއަދު ފެންނަމުންދާ ވަތަންދެކެ ލޯބިވުމުގެ ނަމޫނާ މިސާލެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ މުޖުތަމައަށް އަމާންކަން ލިބޭނީ މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކު ރަނގަޅު މީހަކަށް ވެގެން ކަމަށާއި، ކޮންމެ މީހެއްގެ ވަށައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް، އަމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަން ލިބިދޭ މީހަކަށް ވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނުމަތިން އަނެކާއަށް ހިނިތުންވުން ލިބިދެވިގެން ކަމަށާއި، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މުޖްތަމައު އެއްބައިވަންތަ ކުރުމަށް އެދިގެން ކަމަށެވެ.

ވަޠަންދެކެ ލޯބިވާމީހާ ތިމާގެ ފުށުންވާ ގޯނާތަކާއި، ދުއްތުރާތަކުން ވަޠަނުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ސަލާމަތްކޮށްދޭން ބޭނުންވާނެއެވެ. ރަސޫލު مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ މުއުމިނުންނާއި މުސްލިމުންގެ ސިފަތައް ބަޔާންކޮށް ދެއްވަމުން ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މާނައީ: "ޙަޤީޤީ މުސްލިމަކީ، އޭނާގެ ދުލާއި އަތުގެ ނުބައިކަމުން މީސްތަކުންނަށް ސަލާމަތްކަން ލިބިފައިވާ މީހާއެވެ. އަދި ޙަޤީޤީ މުއުމިނަކީ މީސްތަކުންގެ ލެއާއި މުދާތައް އޭނާގެ ކިބައިން އަމާންވެފައި ވާ މީހާއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ރާއްޖޭގެ ބިމަކީ، ބަރަކާތްތެރި ފަސްގަނޑެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތް ﷲ މި ފަސްގަނޑު ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ފަސްގަނޑެއް ކަމުގައި ލައްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ވަތަން މި އަގީދާއިން ބޭރަށް ލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާއަތްތަކާއި، ޖަމްއިއްޔާތައް ވަރަށް ގިނަކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ މި ފަދަ ނުބައި ރޭވުންތަކުން މި ވަތަން ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެކަތިގަނޑަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އަހަރެމެންގެ ބަސް އެއް ބަހަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އަހަރެމެންގެ ފަރުދީ އުނިކަން ފޫބެއްދުމަށް އެކަކުއަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އަޅައިލާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހުރި ޚިލާފުތަކާއި ދެބަސްވުންތައް އެއްފަރާތްކޮށް، ޖަމާއަތުގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، ފަހިމަގުން ކަންކަން ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ވަތަނަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކު އަދާކޮށްދޭން ޖެހޭ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރޭގައި، ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެމީހެއްގެ ހިއްސާ އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމު ބިނާކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ، ﷲ އިންސާނާއާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގައުމު ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ، މީހާގެ ގާބިލުކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ސާލިހު އިންސާނުންތަކެއް ބިނާކުރުމާއި، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރުމަކީ ވެސް ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގުނޭނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ. ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފަހު ގައުމަށް އޭގެ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމާއި، ގައުމުގައި ރިވެތި އަހުލާގާއި، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ފެތުރުމާއި، ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ގުޅުންތައް ރަނގަޅުކޮށް، ބަދު އަހުލާގީ އަމަލުތަކުން ގައުމު ތާހިރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ވެސް ގައުމު ބިނާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މުޖުތަމައު އެއްބައިވަންތަ ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
މިމައްސަރަކީ މުޅި އުމުރުގައި ކޮށްފައިވާ ފާފައިން ތާހިރުވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް، ރޭއަޅުކަންކުރުން އިތުރުކުރޭ: ޚުތުބާ
ރަމަޟާން މަހު ހަޔާތަށް ބޮޑުބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ، ދެވަނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެ: ޚުތުބާ
"ރޯދައިގެ އެންމެ މުހިންމު ހިކުމަތަކީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިމާކުރާ އަމަލުތައް ﷲ ބައްލަވާވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަނެ، ނަފްސު ތަހުޛީބުކުރުން"
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެނެއް ނޫން: ޚުތުބާ
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ