ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 11:57
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
ގައުމުގެ އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރުން
މި ސަރުކާރަށް އިގްތިސާދު މެނޭޖުކުރަން ނޭނގޭ، އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ގައުމުން ދަނީ ފެންނަމުން: މެންބަރު ޔައުގޫބް
 
ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި
 
ވަސީލަތްތައް އެބަހުރި، ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ވެސް އެބައޮތް
 
މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ހުއްޓުވާފައި، އެއީ މިސަރުކާރުގެ ނާގާބިލްކަމުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް އިގްތިސާދު މެނޭޖުކުރަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ގައުމުން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި މެންބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަކީ ދައުލަތް ނުވަތަ ގައުމު ހުއްޓުން ނޫން ކަމަށެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލުވިޔަސް ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާންޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ހުއްޓުވާފައި ކަމަށާއި، އެއީ މިސަރުކާރުގެ ނާގާބިލްކަމުން ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އޮތީ ރަނގަޅަށްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ ވަސީލަތްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އިގްތިސާދު މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ފައިނޭންސް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތްތައް މިސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ ކަންކަން މެނޭޖްކުރަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ކަންކަން ހަމަމަގަށް ނޭޅޭ ކަމަށާއި، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބައެއް ދަތިތައް ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވި ނަމަވެސް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިވެރިކަން ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރިއިރު ގައުމު ދިޔައީ ރަނގަޅު މަގަށް ހަމަ މަގަށް. މިހާރު ވެސް އެބަ ފެނެއްނުންތޯ މިރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލްސްއާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ވަންނަ ފައިސާއާއި މިހުރިހާ އެއްޗެއް އިތުރުވަމުން މިދަނީ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ދުވަހުން ދުވަހަށް މިއަންނަ ޓޫރިސްޓުގެ އަދަދު އިތުރުވަންޏާ އޭގެ މާނައަކީ އެއާ ގުޅިފައި ހުންނަ ޑޮލަރު ވެސް އިތުރުވާނެ ވަންނަލެއް. ނަމަވެސް މިހާރު މިފެންނަނީ ޑޮލަރެއް ވެސް ނުލިބިގެން، ޑޮލަރުގެ ވެސް ތާށިކަން. ހަގީގަތަކީ މިސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މެނޭޖްކުރަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީ. އެހެންވީމަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔާފައި އެހެން ބައެއްގެ ބޮލަށް ކަނޑާލަނީ
ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި އެކުންފުނިން މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ގާބިލް ކަންކަން ކުރެވޭ ކުންފުންޏެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި އެމްޓީސީސީ ހިންގާފައިވަނީ ގެއްލުމުގައި ކަމަށާއި، އަދި މިސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއަށް ކަންކަން ނުވާކަމަށް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަންކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއަދު އެމްޓީސީސީއަކީ ސްކޯޕް ބޮޑު ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ.

މަޝްރޫއުތައް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވައިގެން އުޒުރު ދައްކަމުންދަނީ ސަރުކާރު ނާގާބިލް ކަމުން ކަމަށް މެންބަރު ޔައުގޫބް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް